Ogłoszenie

Remont kotłowni gazowej

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691869
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Planty 15

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANF w Radomiu ul.Planty 15
teł. 48 36-218-10,48 36-224-85, fax 48 36-226-19
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotłowni gazowej w budynku ul. Przeskok 8 w Radomiu.
Wymagany termin realizacji zamówienia - 22 wrzesień 2017 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 11. Cena formularza - 100 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 1300. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2017 r. o godzinie 1530.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacać na konto Spółdzielni nr 16 3020 4317 0000 5002 0017 2650 w PKO BP S.A. I/Oddział Centrum Radom.
Upoważniony do kontaktu z oferentami - Kazimierz Zychowicz i Pani Grażyna Grochola w godzinach 8 -15.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub zmniejszenia zakresu robót bez podania przyczyny.
33691869
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne