Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na wykonanie mycia ścian budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Ogrodowej w Barlinku

zachodniopomorskie, Barlinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-09-2017
Numer ogłoszenia
33692134
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
74-320 Barlinek
Ulica
Wodna

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Barlinku, ul. Wodna 2
74-320 Barlinek
ogłasza
pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie
Zadanie:
Mycie z zabezpieczeniem środkami chemicznymi ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy ulicy Ogrodowej w Barlinku.
Ogólna powierzchnia ściany budynku od strony ganków wejściowych do budynku wynosi około 403,00 m2.
Pożądany termin realizacji powyższych robót budowlanych: do 31.10.2017 r.
Oferta na wykonanie powyższego zadania winna być opracowana według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót oraz dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Zamawiającego - dział techniczny, pokój nr 3, tel. /95/ 7461 095.
Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 1 /sekretariat/ w terminie do dnia: 21.09.2017 r. do godz. 12.00.
Przetarg odbędzie się dnia 21.09.2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Barlinku, ul. Wodna 2, pokój nr 13, o godz. 12.30.
Wadium należy wnieść do dnia 20.09.2017 r. w kwocie: 750,00 zł.
Wadium należy wnieść przelewem na konto GBS Barlinek 02835500090000034520000017. Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nieponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od Zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez Oferentów materiały przetargowe.
33692134
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne