Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa i montaż stanowisk dydaktycznych do pracowni w ZSR CKP w Rusocinie

pomorskie, Pruszcz gdański

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-11-2017
Numer ogłoszenia
33704636
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wojska Polskiego 16
Osoba kontaktowa
Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim

SzczegółyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - DOSTAWY
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 209.000 Euro pn: "Wyposażenie zawodowych pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie w ramach projektu "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego". Projekt współfinansowany w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Część I - dostawa i montaż stanowisk dydaktycznych do pracowni: projektowania i programowania, elektrycznej i elektronicznej, pneumatyki i hydrauliki oraz stworzenie sieci komputerowej obsługującej wszystkie pracownie w ZSR CKP w Rusocinie - etap I.
Zamieszczenie obowiązkowe - DZ.U.U.E ogłoszenie nr 2017/S 189-386672
Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16, woj. pomorskie, tel. (58) 773-12-55.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia oraz informacje o przewidywanych zamówieniach na podst. art. 67 ust.1 pkt. 7 zamieszczono w ogłoszeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego: https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=198
ZAMÓWIENIE NIE JEST PODZIELONE NA CZĘŚCI
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do dnia 19.02.2018 r. Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej w dniu składania ofert przed godz. 11.30 . Wadium ważne jest od dnia składania ofert na okres 60 dni związania ofertą.
W przypadku jeżeli do godz. 11:30 w dniu otwarcia ofert, nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, będzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione.
Kryterium oceny ofert:
Cena oferty - 60 %
Termin realizacji dostawy - 40 %
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.11.2017 r. do godz. 11.30 miejsce: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 - Punkt Podawczy.
TERMIN OTWARCI OFERT: 13.11.2017 r. godz. 12:00, siedziba Zamawiającego.
Termin związania z ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
JĘZYK W JAKIM MA BYĆ SPORZĄDZONA OFERTA: język polski
33704636
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne