Ogłoszenie

Wykonanie ławki parametrycznej

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33705694
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Bema 89/1
Osoba kontaktowa
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO

SzczegółyZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie ławki parametrycznej na podstawie załączonej dokumentacji projektowej
z materiałów własnych wraz z dostawą i montażem
na działce nr 1661/38, obr. 11 przy al. Bluesa w Białymstoku.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi co najmniej 24 miesiące.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2017 r.
Termin związania ofertą: wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Andrzej R. Żegunia w sprawach opisu przedmiotu zamówienia - nr tel. 85 74 79 493
Joanna Orłowska w sprawach formalno - prawnych - nr tel. 85 74 79 457
Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa brutto - 100%.
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów lub oświadczeń, sposobu przygotowania oferty oraz załączniki stanowiące integralną część zapytaniasą dostępne na stronie internetowej zamawiającego:
http://zmk.bip.gov.pl/ lub w pokoju 07B.
Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w sekretariacie do dnia 12.10.2017roku, do godziny 12:00 w Zarządzie Mienia Komunalnego, ul. Bema 89/1, pokój nr 201, piętro II.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2017 roku o godz. 12:05 w Zarządzie Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, świetlica przy sekretariacie, nr 201, piętro II. Otwarcie ofert jest jawne.
Zarząd Mienia Komunalnego, 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 89/1
www.zmk.bialystok.pl
33705694
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne