Ogłoszenie

Przetarg na remont przyłączy kanalizacji

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33767416
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Popowice"
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28 www.smpopowice.pltel. 355-63-73, fax 355-76-99
Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z poziomami w budynkach mieszkalnych będących pod zarządem SMLW " Popowice"
1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2018r. .
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane
dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW "Popowice",
b) wpłacenie do dnia 26.03.2018r. wadium w wysokości 150.000 PL
słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać od dnia 14.03.2018 w sekretariacie SMLW "Popowice"
przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto
w pokoju nr 1
5. Oferty należy składać w terminie do 27.03.2018 r. do godziny 10.00
w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 27.03.2018 r. o godz. 11.00 .
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach
od 9.00 do 15.00 jest Pan Zdzisław Piasta tel. 71 355-63-73 ( wew.29 )
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta,
unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn .
33767416
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne