Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (znak: K/3/18)

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-06-2018
Numer ogłoszenia
33803000
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-759 Sopot
Ulica
Grunwaldzka 1-3
Osoba kontaktowa
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko

SzczegółyOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych (znak: K/3/18)
I. Ogłaszający konkurs - Udzielający zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3.
II. Przedmiot konkursu: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarskich porad reumatologicznych w Przychodni Uzdrowiskowej oraz opisywanie przez lekarza badań densytometrycznych wykonywanych w Pracowni densytometrycznej, w planowanym okresie 24 miesięcy. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: po prawomocnym rozstrzygnięciu konkursu od dnia 16.07.2018r.
III. Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu konkursowym wymagane od oferentów: Oferty na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, które:
1) są uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. ze zm.) i pozostałych przepisach, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresem świadczeń zdrowotnych zgodnie ze składaną ofertą;
2) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami uprawnionymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: lekarzem posiadającym wykształcenie wyższe medyczne, prawo do wykonywania zawodu lekarza, tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii oraz minimum 2-letnie doświadczenie pracy lekarza jako specjalisty reumatologa, a także lekarzem posiadającym odbyty kurs specjalistyczny w zakresie opisów badań densytometrycznych,
4) w przypadku lekarza składającego ofertę jako indywidualna praktyka lekarska - lekarz winien spełniać warunki wskazane w art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. ze zm.).
5) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
IV. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
V. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia: Siedziba Udzielającego zamówienia: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, w sprawach merytorycznych - p. Aleksandra Kasińska tel.503-803-312; w sprawach proceduralnych - p. Katarzyna Komakowska-Helińska, p. Lucyna Wypych tel. (58) 555-75-28 w godz. 8:00-14:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert można się zapoznawać w terminie od dnia 11.06.2018r. do dnia 25.06.2018r.
VI. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Sekretariat II piętro (Budynek Administracji), do dnia 25.06.2018r. do godz. 10:00.
VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sopocie, Dział Zamówień Publicznych parter pokój nr 3 (Budynek Administracji), dnia 25.06.2018r. o godz. 10:15.
VIII. Miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28.06.2018r. w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych. O rozstrzygnięciu konkursu Udzielający zamówienia ogłosi w dniu rozstrzygnięcia na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Spółki, zaś Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub pisemnie.
IX. Inne informacje. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyny.
Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługuje prawo do składania środków odwoławczych (protest i odwołanie) na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (Znak K/3/18).
33803000
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: