Ogłoszenie

Przetarg na modrnizację dźwigów

dolnośląskie, Lubin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33804390
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Lubinie, ul. Żurawia 15 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Modernizacja dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy ulicach:
Kruczej 20 i Sowiej 5 w Lubinie.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 50,00 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 9) lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
-Kierownik ds. techniczno - eksploatacyjnych; telefon 76/846-26-19
-Inspektor nadzoru; telefon 76/846-26-20
Wysokość wadium oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 1).
Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2018 roku do godz. 10.30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2018 roku o godz. 11.00
Obecność oferentów na przetargu obowiązkowa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33804390
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne