Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

kujawsko-pomorskie, Wielka Nieszawka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500134507-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Toruńska
Nr telefonu
56 6781212, 6781093
Email
sekretariat@wielkanieszawka.pl
Strona www
www.wielkanieszawka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500134507-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Gmina Wielka Nieszawka: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wielka Nieszawka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111875000000, ul. Toruńska  12, 87-165   Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6781212, 6781093, e-mail sekretariat@wielkanieszawka.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.wielkanieszawka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: robót ziemnych polegających na budowie kanałów sanitarnych grawitacyjnych z odgałęzieniami bocznymi do posesji i kanałów tłocznych wraz z przepompowniami metodą wykopu otwartego z odwodnieniem wykopów oraz metodami bezwykopowymi, obsługę geodezyjną. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają projekty budowlane wykonane przez Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń 5: 1) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownia ścieków P239 i P240 w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice (dz. nr 21/16, 20/1, 2044/4, 2046/5, 14/2, 2045/15) gm. Wielka Nieszawka - I Etap" 2) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownia ścieków P239 i P240 w ul. Nad Potokiem w m. Cierpice (dz. nr 45/10, 45/11, 2045/4) gm. Wielka Nieszawka - II Etap"; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. W wycenie nie należy ujmować wskazanego w dokumentacji projektowej dla cz. I Etap I systemu monitoringu i wizualizacji "Bumerang" dla przepompowni P239 i P240, zawierającego m.in.: 1) oprogramowanie SCADA dedykowane do wizualizacji pracy przepompowni ścieków, komputer klasy PC, monitor 21,5", UPS, Windows 7 Pro, moduł Wi-Fi, komercyjne oprogramowanie antywirusowe z licencja na 2 lata; 2) router GPRS do zarzadzania transferem danych pełniący funkcje bramki GPRS dla systemu wizualizacji; 3) pendrive 16GB do automatycznego wykonywania kopii bazy danych; 4) modem sms na USB, konfiguracja przesyłanych alarmów sms z poziomu oprogramowania scada. 5) i inne ? 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania proj. sieci kanalizacji sanitarnej dn. 200mm na odcinku S9 - S8 - S7 - S6 - S5 tj. z robót prowadzonych metodą wykopu otwartego na realizację metodą bezwykopową. Proj. studnie kanalizacyjne należy osadzić metodą studniarską. 5. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 6. Wykonawca powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 7. W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej wykonawca ma obowiązek wykonać dany element zgodnie z założeniami i celem projektu. 8. Do materiałów i urządzeń dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można za wiedzą zamawiającego stosować materiały i urządzenia równoważne, spełniające co najmniej parametry określone w projekcie. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia - roboty związane z układaniem rur, robotami ziemnymi, obsługą maszyn. 11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 403000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LEDBUD KAROL LEDWOCHOWSKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sportowa 11
Kod pocztowy: 87-400
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 630000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 630000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 630000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone zostało zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z uprzednio przeprowadzonymi dwoma postępowaniami w trybie przetargu nieograniczonego: nie zostały złożone żadne oferty (Ogłoszenie nr 508026-N-2018 z dnia 2018-01-19 r.); wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania (Ogłoszenie nr 529467-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione
 
drukuj ogłoszenie