Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy Oracle.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500134499-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-106 Warszawa
Ulica
Pawińskiego
Nr telefonu
+48(22)6028645
Email
zamowienia@zer.mswia.gov.pl
Strona www
http://zer.mswia.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500134499-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Zakup wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy Oracle.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552999-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowy numer identyfikacyjny 011320130, ul. Pawińskiego  17/21, 02-106  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48(22)6028645, e-mail zamowienia@zer.mswia.gov.pl, faks +48(22)8254979.
Adres strony internetowej (url): http://zer.mswia.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Organ podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy Oracle.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZER-ZP-5/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA oprogramowania firmy Oracle. Wsparcie techniczne obejmuje następujące produkty: 1) Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual (8 licencji; numer niewyłącznej ibezterminowej licencji OPL-300106-9078-DO), 2) Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual (2 licencje; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-300106-9078-DO), 3) Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual (25 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-300414-14577-JH),4) Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual (25 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-221214-JW008-PD), 5) Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual (50 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-221214-JW008-PD 6) Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual (20 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-300414-14577-JH), 7) Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual (20 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-221214-JW008-PD), 8) Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual (40 users; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-221214-JW008-PD), 9) Oracle Internet Developer Suit - Named User Plus Perpetual (1 user; numer niewyłącznej i bezterminowej licencji OPL-300414-14577-JH). W ramach świadczonego wsparcia technicznego Zamawiający ma prawo do: 1) aktualizacji oprogramowania: Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, Internet Developer Suite, w tym aktualizacji wyżej wymienionych programów, poprawek, ostrzeżeń o zagrożeniach bezpieczeństwa i aktualizacji programów korygujących o znaczeniu krytycznym, 2) nowych, jak i starszych wersji oprogramowania, 3) skryptów rozszerzających, 4) ważniejszych wersji produktów i technologii obejmujących ogólne wersje serwisowe, wybranych wersji programów zawierających nowe funkcje i aktualizacje dokumentacji dostępnych za pośrednictwem serwisu http://edelivery.oracle.com/, 5) całodobowej obsługi zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia [pomoc techniczna w zakresie obsługi zgłoszeń prowadzona będzie w formie elektronicznej poprzez My Oracle Support lub telefonicznej: w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 w języku polskim oraz przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w języku angielskim], 6) elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanych produktów, biuletynów technicznych Oracle, poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez serwis My Oracle Support http://metalink.oracle.com, 7) odpowiedzi na zadawane pytania użytkowników dotyczące wydajności, funkcjonalności lub działania oprogramowania, 8) pomocy telefonicznej w użytkowaniu oprogramowania, 9) pomocy w diagnozowaniu problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania, 10) pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania, 11) wsparcie w zakresie obsługi zgłoszeń w kwestiach poza technicznych (w tym weryfikacji posiadanych przez Zamawiającego licencji, czasu obowiązywania wsparcia technicznego), 12) nośników, na których zapisane będą najnowsze, udoskonalone, rozpowszechniane wersje oprogramowania, o którym mowa w pkt 1,w terminie do 30 dni liczonych od daty wysłania takiego zapotrzebowania w formie pisemnej lub przez My Oracle Suport. Czas reakcji serwisu na wysłane zgłoszenie wynosi maksymalnie 1 (jedną) godzinę, w przypadku: 1) uszkodzenia danych, 2) niedostępności udokumentowanej funkcji kluczowej, 3) zawieszenia się oprogramowania, powodującego niedopuszczalne lub nieprzewidywalne opóźnienia w udostępnianiu zasobów lub w reakcji oprogramowania, 4) awarii oprogramowania, powtarzającej się po próbie ponownego jego uruchomienia. Zamawiający ma prawo do: 1) W przypadku aktualizacji posiadanej przez Zamawiającego wersji oprogramowania firmy Oracle lub dostarczenia nowej wersji w czasie trwania Umowy, Zamawiający otrzymuje od Wykonawcy niewyłączne prawo do korzystania z aktualizowanego oprogramowania firmy Oracle lub nowej wersji oraz skryptów rozszerzających zgodnie z ich charakterem i przeznaczeniem bez ograniczeń czasowych na następujących polach eksploatacji: a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie oprogramowania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie oprogramowania firmy Oracle dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania oprogramowania firmy Oracle, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie oprogramowania firmy Oracle, nowych wersji oprogramowania oraz skryptów rozszerzających dowolną techniką w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci, b) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania firmy Oracle w tym aktualizacji oprogramowania, nowych wersji oprogramowania oraz skryptów rozszerzających do pamięci serwerów, komputerów, c) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) w tym nośników instalacyjnych oprogramowania firmy Oracle i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem firmy Oracle. 2) Prawo do korzystania, o którym mowa w pkt. 1, umożliwia Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania firmy Oracle zgodnie z jego przeznaczeniem i dostępną funkcjonalnością, na komputerach Zamawiającego, w liczbie określonej posiadanymi licencjami. 3) W przypadku aktualizacji przez Zamawiającego wersji oprogramowania firmy Oracle w czasie obowiązywania umowy, Zamawiający otrzymuje od Wykonawcy niewyłączne prawo do korzystania z dokumentacji, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji oprogramowania firmy Oracle w całości lub w części dla potrzeb wewnętrznych Zamawiającego związanych z korzystaniem z oprogramowania firmy Oracle, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji oprogramowania firmy Oracle dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci, b) przechowywanie, wyświetlanie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2

Dodatkowe kody CPV: 72260000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 239024.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENGAVE SERVICES Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łopuszańska 32
Kod pocztowy: 02-220
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 297045.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 297045.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie