Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup koparko-ładowarki służącej do utrzymania urządzeń melioracji wodnej.

kujawsko-pomorskie, Łasin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500134259-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-320 Łasin
Ulica
Radzyńska
Nr telefonu
564665043
Email
anita.kulerska@lasin.pl
Strona www
www.lasin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500134259-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Gminna Spółka Wodna Łasin: Zakup koparko-ładowarki służącej do utrzymania urządzeń melioracji wodnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563410-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminna Spółka Wodna Łasin, Krajowy numer identyfikacyjny 000945284, ul. Radzyńska   2, 86-320  Łasin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564665043, e-mail anita.kulerska@lasin.pl, faks 564665046.
Adres strony internetowej (url): www.lasin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka wodna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup koparko-ładowarki służącej do utrzymania urządzeń melioracji wodnej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GSW.271.1.2018.PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej 1 sztuki (rok produkcji 2018) koparko-ładowarki o mocy minimum 70 KM z osprzętem. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 208.000,00 zł. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: I. Parametry koparko-ładowarki: 1) Charakterystyka techniczna sprzętu: a) koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi b) rok produkcji 2018, c) masa eksploatacyjna maszyny do 8500 kg, d) długość transportowa maszyny do 5,70 m, e) silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 55 kW, bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum Tier 4F, f) pojemność silnika minimum 4 litry, g) napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, h) koła jezdne przednie min. 18" i tylne duże w rozmiarze min. 26", i) przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, j) średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca mierzona na zewnętrznej średnicy kół do 8,5 m, k) skrzynia biegów maszyny ręczna, minimum cztery biegi w przód, minimum cztery biegi w tył, l) 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, ł) system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, m) układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar, n) stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, o) błotniki kół przednich i tylnych, skrzynia narzędziowa wyposażona, immobiliser, p) kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB, r) kabina wyposażona w klimatyzację manualną, s) zbiornik paliwa o pojemności min. 150 litrów, t) koparko - ładowarka musi być wyposażona w system satelitarny GPS. 2) Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: a) sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka, b) maszyna musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, c) musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, d) łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana) wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, e) widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej, f) pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3 z tolerancją + 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,4 m, g) maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m, h) udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 000 kg. 3) Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: a) sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków, b) maszyna musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego c) szybkozłącze koparkowe, d) łyżka koparkowa o szerokości 350 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe, e) łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe, f) łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe, g) ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), h) głębokość kopania minimum 5,90 m, i) wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m, j) udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1200 kg, k) siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN. 4) Dodatkowe wymagania: a) gwarancja na oferowaną koparko - ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy bez limitu motogodzin, b) dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko - ładowarki co zostanie poświadczone odpowiednim dokumentem, c) dostawca musi przedstawić "deklarację zgodności z CE" na oferowaną koparko-ładowarkę, d) zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko - ładowarki, e) odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, f) zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko - ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia licząc dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni licząc dni robocze od daty jej rozpoczęcia, g) oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, h) dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko - ładowarki, i) pojazd ma być dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 5) Ubezpieczenie koparko-ładowarki po stronie Zamawiającego. 6) Do oferty należy dołączyć prospekt reklamowy i specyfikację techniczną zawierające dane techniczne oferowanej koparko-ładowarki zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ. 7) Podane w opisach technicznych ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie, które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w specyfikacjach/opisach. 8) Wszelkie materiały, usługi, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie finansowym jak i rzeczowym, leżą po stronie Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 43261000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 260000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INTERHANDLER Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@interhandler.pl
Adres pocztowy: ul. Wapienna 6
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 337635.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 337635.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 337635.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie