Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Kościanie

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500133839-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
61736 Poznań
Ulica
ul. Solna
Nr telefonu
061-8852-000
Email
przetargi@poznan.po.gov.pl
Strona www
www.poznan.po.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500133839-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Prokuratura Okręgowa: Usługa przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Kościanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556415-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa, Krajowy numer identyfikacyjny 39400000, ul. ul. Solna  10, 61736   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061-8852-000, e-mail przetargi@poznan.po.gov.pl, faks 618 472 594.
Adres strony internetowej (url): www.poznan.po.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa przewozu zwłok na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Kościanie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PO VII WB 261.11.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W zakres świadczonej usługi wchodzi wykonanie następujących czynności: ? przyjęcie zlecenia na wykonanie usługi; ? przyjazd na miejsce wskazane ; ? włożenie zwłok do worka, następnie przeniesienie do pojazdu wykonawcy; ? przewiezienie zwłok do miejsca wskazanego; ? przeniesienie zwłok w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym osobom; ? zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, nosze, worek)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W powyższym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna art. 93. ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie