Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont Domu Studenckiego AMICUS przy ulicy Chopina 55 w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500133836-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70310 Szczecin
Ulica
Al. Piastów
Nr telefonu
0-91 449 4250, 449 4042
Email
zm@ps.pl
Strona www
www.zut.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500133836-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Remont Domu Studenckiego AMICUS przy ulicy Chopina 55 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536820-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów  17, 70310   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 449 4250, 449 4042, e-mail zm@ps.pl, faks 0-91 449 4690.
Adres strony internetowej (url): www.zut.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont Domu Studenckiego AMICUS przy ulicy Chopina 55 w Szczecinie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W zakres remontu wchodzą roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne w Domu Studenckim: remont kabin dźwigów osobowych; remont pomieszczeń IV, V, VI piętra - pokoje studenckie, węzły sanitarne, pomieszczenia ogólnego użytku (korytarze, klatki schodowe, kuchnie,suszarnie, pralnie, Agendy, przedsionek, zsypy, piwnica), uzupełnianie tynków, malowanie ścian, sufitów, grzejników, stolarki drzwiowej, rur wodnych i gazowych, podokienników; licowanie ścian płytkami, roboty posadzkowe - izolacja podłoża, zbicie i ułożenie posadzek z płytek podłogowych terakotowych; zabudowy i ścianki działowe z płyty gk, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; czyszczenie i akrylowanie wykładzin podłogowych; wykonanie i montaż szafek łazienkowych z płyty meblowej, wymiana szaf wnękowych; uszczelnianie pomieszczeń mokrych i wilgotnych, balkonów tarasów płynną folią uszczelniającą. Roboty sanitarne: remont instalacji wod.-kan., próby szczelności instalacji wodociągowej, płukanie instalacji, wymiana armatury łazienkowej, demontaż i montaż grzejników, montaż wentylatorów dachowych. Roboty elektryczne: wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem, tablice elektryczne, gniazda komputerowe, wymiana opraw oświetleniowych; zasilanie wentylatorów dachowych; montaż alarmu drzwi zewnętrznych w piwnicy; remont dźwigów osobowych - naprawa aparatury sterowniczej; badania i pomiary elektryczne
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45450000-6, 45442100-8, 45421146-9, 45430000-0, 45431100-8, 45320000-0, 45431200-9, 45331000-9, 45310000-3, 45314300-4, 45314320-0, 45261210-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1049398.64
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EXPERT sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pyrzycka 4
Kod pocztowy: 73-115
Miejscowość: Dolice
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1178805.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1178805.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1178805.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie