Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki monochromatycznej laserowej ze zszywaczem dla...

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500133615-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-008 Kraków
Ulica
Św. Anny
Nr telefonu
12 433 27 29
Email
dzp@cm-uj.krakow.pl
Strona www
https://www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500133615-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki monochromatycznej laserowej ze zszywaczem dla Zakładu Biofizyki, Katedry Fizjologii UJ CM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554829-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): https://www.dzp.cm-uj.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki monochromatycznej laserowej ze zszywaczem dla Zakładu Biofizyki, Katedry Fizjologii UJ CM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
141.2711.27.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy drukarki monochromatycznej laserowej ze zszywaczem dla Zakładu Biofizyki, Katedry Fizjologii UJ CM 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający specyfikację drukarki monochromatycznej laserowej tj. konfigurację, parametry i warunki techniczne i funkcjonalne wymagane przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo punktowane, zawiera załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. 1.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Oferowane urządzenie musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku A do Formularza oferty; b) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r. oraz musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych obejmujących użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej; c) przedmiot zamówienia winien być wolny od wszelkich wad fizycznych lub prawnych. 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Dostawę jednej sztuki drukarki monochromatycznej laserowej ze zszywaczem dla Zakładu Biofizyki, Katedry Fizjologii UJ CM ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków. 2) Wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego pokoju i sprawdzenie kompletności dostawy w obecności użytkownika. 3) Podpisanie protokołu dostawy przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w obecności użytkownika i przedstawiciela Zamawiającego, 4) Dostarczenie wraz z dostawą: a) karty gwarancyjnej w języku polskim lub w angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej; b) instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej; c) oprogramowania instalacyjnego na płytce CD lub DVD; d) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1226) potwierdzających oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności), 5) Udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na urządzenie, stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. Zaoferowany okres gwarancji musi być zgodny z okresem gwarancji oferowanym przez producenta. * parametr dodatkowo punktowany 6) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego producenta lub przez autoryzowany serwis producenta. Czas reakcji serwisu polegającej na usunięciu usterki/awarii przez pracownika serwisu - do 48 godzin od momentu potwierdzonego przez serwis przyjęcia zgłoszenia o usterce faksem lub e-mailem zaś w razie niemożności usunięcia jej w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie w siedzibie użytkownika, jeżeli naprawa ze względu na usterkę/awarie nie może być wykonana na miejscu, serwisant zobliguje się zabrać i naprawić sprzęt na własny koszt w terminie maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od momentu potwierdzonego przez serwis przyjęcia zgłoszenia o usterce faksem lub e-mailem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii. 7) W przypadku trzykrotnej naprawy urządzenia będącego przedmiotem zamówienia lub tego samego jego elementu, a także gdy sumaryczny czas napraw przekroczy trzy miesiące w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu zamówienia (drukarki laserowej monochromatycznej) lub jego elementu na nowy, na własny koszt w terminie 10 dni roboczych od powzięcia wiadomości o okoliczności skutkującej wymianą przedmiotu zamówienia lub jego elementu na nowy. 8) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem usterki/awarii. 9) Dostawa musi być zrealizowana do 21 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 10) Dostawa musi nastąpić w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00. (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 11) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30232110-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4495.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COPY FELIX Ludwik Tuszyński
Email wykonawcy: tok@copyfelix.pl
Adres pocztowy: ul. Witkowicka 72
Kod pocztowy: 31-242
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5528.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5528.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5528.85
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie