Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim pn. "Kompleksowa informatyzacja...

warmińsko-mazurskie, Elbląg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-06-2018
Numer ogłoszenia
571100-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
82300 Elbląg
Ulica
ul. Królewiecka
Nr telefonu
(055) 2344111
Email
mdudzinska@szpital.elblag.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 571100-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu: usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim pn. "Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 17074593000000, ul. ul. Królewiecka  146 , 82300   Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (055) 2344111, e-mail mdudzinska@szpital.elblag.pl, faks 552 345 547.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.elblag.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.szpital.elblag.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.szpital.elblag.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Sekretariat pok. nr 44 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, pok. 44, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim pn. "Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2"
Numer referencyjny: 25/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn.: "Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2". Celem projektu "Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2" jest dostosowanie do wymogów w zakresie przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz poprawa dostępności, jakości i efektywności usług świadczonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne. Wykonawca w ramach świadczonej usługi będzie realizował następujące elementy zamówienia: 1.Zastępstwo inwestycyjne (przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wszelkich obowiązków Zamawiającego), 2.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, 3.Obsługa finansowo - księgowa Projektu, 4.Obsługa prawna Projektu, 5.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych/dostawy sprzętu i oprogramowania/usługi wdrożeniowe, 6.Teleinformatyka. Wykonawca będzie wykonywał czynności i zobowiązania, o których mowa w pkt. 3.2.1-6 zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą), a mianowicie: 1. Etap I - Budowa Data Center, polegający na: remoncie i przebudowie pomieszczeń znajdujących się w budynku C NP, wykonaniu instalacji P. Poż, wentylacji i klimatyzacji, SSWiN, CCTV; 2. Etap II - Budowa Szkieletu Logicznej Sieci Komputerowej; 3. Etap III - Dostawa wyposażenia i uruchomienie Data Center 4. Etap IV - Dostawa oprogramowania i usług, które składają się na realizację założeń projektu "Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2", poprzez utworzenie szeregu e-usług. 5. Etap V - Przebudowa istniejącej serwerowni (zmianie funkcji pomieszczeń na Zapasowe Data Center)), polegająca na: remoncie i przebudowie pomieszczeń znajdujących się w budynku B NP, wykonaniu instalacji P. Poż, wentylacji i klimatyzacji, SSWiN, CCTV; 6. Etap VI - Dostawa wyposażenia i uruchomienie przebudowanej serwerowni (Zapasowe Data Center) przy czym Zamawiający przewiduje realizację wszystkich etapów inwestycji według uzgodnionego wraz z Inżynierem Kontraktu harmonogramu. Uwaga!!! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 72220000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72110000-9
72100000-6
72224100-2
72611000-6
79421100-2
72222200-9
72224000-1
72242000-3
72246000-1
72228000-9
72226000-5
72140000-8
79110000-8
79110000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 212500,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dla warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1.2.1. SIWZ nie określa szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie tych warunków w wymienionych wyżej pkt. 5.1.2.1 SIWZ uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dla warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1.2.2. SIWZ nie określa szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie tych warunków w wymienionych wyżej pkt. 5.1.2.2 SIWZ uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1.2.3. SIWZ jeżeli wykaże, że: 5.1.1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) z należytą starannością, co najmniej: 5.1.1.1.1. co najmniej 2 usługi doradcze obejmujące wsparcie Zamawiającego w roli Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego, Menedżera Projektu lub Doradcy w realizacji projektów informatyzacji w jednostkach ochrony zdrowia w tym minimum jeden z projektów o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto); 5.1.1.1.2. co najmniej 2 usługi doradcze obejmujące wsparcie Zamawiającego w realizacji projektów informatycznych w roli Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego, Menedżera Projektu lub Doradcy, w ramach których przygotował dokumentację przetargową niezbędną do przeprowadzenia zamówienia publicznego i nadzorował realizację umowy w ramach przeprowadzonych postępowań, w tym przynajmniej jedna z tych usług obejmowała uruchomienie sprzętu teleinformatycznego dla podmiotu leczniczego o wartości wyższej lub równej 1.000.000,00 złotych brutto (słownie: jeden milion złotych brutto); 5.1.1.1.3. co najmniej 2 usługi doradcze obejmujące wsparcie Zamawiającego w roli Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego, Menedżera Projektu lub Doradcy, dotyczących wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla podmiotu leczniczego, w tym co najmniej jedna z tych usług dotyczy projektu o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto); 5.1.1.1.4. co najmniej 2 usługi doradcze, obejmujące wsparcie Zamawiającego w realizacji projektów informatycznych w roli Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego, Menedżera Projektu lub Doradcy, w ramach których opracował specyfikacje wymagań funkcjonalnych lub koncepcje dla medycznego systemu informatycznego (rozumianego jako system klasy HIS lub ERP) dla podmiotu leczniczego, w tym co najmniej jedna z tych usług dotyczyła projektu o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto). 5.1.1.1.5. co najmniej 2 usługi doradcze, obejmujące wsparcie Zamawiającego w realizacji projektów informatycznych w roli Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego, Menedżera Projektu lub Doradcy, przy projektowaniu i wdrożeniu medycznego systemu informatycznego (rozumianego jako system klasy HIS lub ERP) dla podmiotu leczniczego, w tym co najmniej jedna z tych usług dotyczyła projektu o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto) i czasie trwania projektu minimum 1 rok. 5.1.1.1.6. co najmniej 2 usługi doradcze, obejmujące wsparcie Zamawiającego w realizacji projektów informatycznych w roli Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego, Menedżera Projektu lub Doradcy, których celem było m.in. zaprojektowanie i wdrożenie funkcjonalności systemu informatycznego udostępniającego co najmniej 1 e-usługi na poziomie zaawansowania - transakcja, tj. czwarty stopień w ogólnie przyjętej pięciostopniowej skali dojrzałości e-usług. Wartość projektu, w ramach którego wytworzono lub wytwarza się taki system powinna wynosić, co najmniej 350.000,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto); Zamawiający dopuszcza, aby wskazane przez Wykonawcę usługi potwierdzające warunek wskazany w pkt. b) - f) były zrealizowane w ramach jednego projektu, przedsięwzięcia lub umowy albo były zadaniami w ramach jednej usługi nadrzędnej (w której świadczenie usługi inżyniera kontraktu jako doradztwa i nadzoru w realizacji projektu rozbudowy i modernizacji obszaru IT jest dominujące i stanowi główny przedmiot zamówienia). Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce ilości, terminu wykonania, wartości, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz przedmiotu wykonanych usług zawartych w wykazie usług (Załącznik Nr 3 do SIWZ) okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, potwierdzone także załączonymi dowodami należytego wykonania usług, to "ocenimy", że Wykonawca spełnia warunek. 5.1.1.2. potwierdzi dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w skład którego wchodzą co najmniej: 5.1.1.2.1. Kierownik projektu, co najmniej jedną osoba posiadająca: ? wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne, ukończony kurs lub studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania projektami, ? co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego; ? co najmniej dwa lata doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi w roli kierownika projektu w projektach dotyczących wdrażania systemów informatycznych dla podmiotów leczniczych; ? doświadczenie w roli kierownika projektu: 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w projektach dotyczących nadzoru i doradztwa w realizacji projektów informatyzacji instytucji, których celem było wdrożenie lub rozbudowa systemu teleinformatycznego, umożliwiającego zbieranie, gromadzenie i udostępnianie danych o łącznej wartość minimum 2.000.000,00 zł brutto, 2. co najmniej jeden z tych projektów był realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 3. co najmniej jeden z tych projektów był realizowany dla jednostki służby zdrowia 4. co najmniej jeden z tych projektów udostępniał e-usługi, w tym przynajmniej jedną e-usługę na poziomie zaawansowania - transakcja, tj. czwarty stopień w ogólnie przyjętej pięciostopniowej skali dojrzałości e-usług. 5. Zamawiający dopuszcza, aby wskazane przez Wykonawcę projekty potwierdzające warunek wskazany w ppkt 1 - 4 były realizowane w ramach jednego projektu, przedsięwzięcia lub umowy, albo były zadaniami w ramach jednej usługi nadrzędnej. ? doświadczenie w projekcie obejmującym budowę nowej lub przebudowy istniejącej serwerowni o wartości prac budowlanych obejmujących część konstrukcyjną, sanitarną oraz instalację zasilania gwarantowanego nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto; ? aktualny na dzień składania ofert certyfikat zarządzania projektami na poziomie PRINCE2 Foundation lub równoważny, otrzymany na podstawie egzaminu zewnętrznego. Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny do wskazanego powyżej, w szczególności pod względem: ? dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, ? potwierdzenia egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem), ? wydania przez właściwą, niezależną akredytowaną jednostkę certyfikują 5.1.1.2.2. Specjalista ds. Zamówień Publicznych, co najmniej jedna osoba posiadająca, pełniącą funkcję specjalisty ds. zamówień publicznych, odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie postępowań przetargowych w tym przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zgodnie z obowiązującym prawem polskim, wytycznymi Projektu oraz aktami wewnętrznie obowiązującymi, która posiada: ? wykształcenie wyższe, ? minimum 3 letnie doświadczenie w przygotowaniu postępowań przetargowych, ? doświadczenie w przygotowaniu i nadzorowaniu w imieniu Zamawiającego co najmniej pięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym co najmniej dwa o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej; ? doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komisji przetargowej w co najmniej trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym co najmniej jednym o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej; 5.1.1.2.3. Specjalista ds. aplikacji, baz danych oraz sieci komputerowych w zakresie konfiguracji oraz eksploatacji, co najmniej jedna osoba posiadająca: ? wykształcenie wyższe informatyczne; ? co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w realizacji projektów informatycznych; ? doświadczenie w pracy przy co najmniej trzech projektach informatycznych o łącznej wartości projektów minimum 5 000 000,00 zł brutto; ? co najmniej trzyletnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą IT, m.in. w zakresie urządzeń serwerowych, macierzy, wirtualizacji, urządzeń sieciowych, a także licencjonowania oprogramowania (m.in. systemowego, bazodanowego, itp.). 5.1.1.2.4. Specjalista ds. wsparcia i rozliczania projektów, co najmniej jedna osoba posiadająca: ? wyższe wykształcenie, ukończony kurs lub studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania projektami; ? znajomość przepisów w zakresie obsługi środków pomocowych UE, aspektów finansowo - księgowych w zarządzaniu projektami; ? znajomość procedur przetargowo-zakupowych, w tym sporządzania umów; ? doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów informatycznych współfinansowanych ze środków europejskich o łącznej wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto, w których odpowiedzialny był za ocenę kwalifikowalności wydatków i sporządzanie wniosków o płatność; ? doświadczenie w zakresie rozliczania co najmniej dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich, o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każdy; ? doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każdy, w których odpowiedzialny był za prowadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowych ? doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów o wartości projektu co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każdy, w których odpowiedzialny był za analizę dokumentacji, przygotowanie prezentacji, czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołów projektowych i ich dokumentowaniu, przygotowywaniu i przechowywaniu dokumentów oraz materiałów informacyjnych; 5.1.1.2.5. Kierownik budowy, co najmniej jedna osoba posiadająca: ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, ? co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym doświadczenie jako kierownik budowy przy realizacji zakończonej inwestycji polegającej budowie lub rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 1 000 m3. 5.1.1.2.6. Kierownik robót w specjalności elektrycznej, co najmniej jedna osoba posiadająca ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, ? co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 5.1.1.2.7. Kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej, co najmniej jedna osoba posiadająca ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, ? co najmniej 3-letnie doświadczenie jako kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 5.1.1.2.8. Kierownik robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, co najmniej jedna osoba posiadająca ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne równoważne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, ? co najmniej 5-letnie doświadczenie jako kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych liczone od momentu uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 5.1.1.2.9. Obsługa prawna, co najmniej jedną osoba, spełniająca następujące warunki ? posiada uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z pózn. zm.) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z pózn. zm.), posiada tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata. Uwaga! ? Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną z w/w funkcji. ? Wykonawca do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. Ocenę spełniania w/w warunku Zamawiający dokona na podstawie informacji zawartych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wg wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.1.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5.1.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5.1.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Uwaga!!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów z: 5.2.1. pkt 6.4.1 i 6.4.2 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5.2.2. pkt. 6.4.3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.2.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4.3 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.4.1 i 6.4.2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 5.2.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.1-3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się. 5.2.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1.1. Wypełniony wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 5.1.2. Wypełniony wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 5.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ, aczkolwiek dopuszcza się złożenie oświadczenia wg własnego wzoru). 5.1.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących odpowiednio Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ. 5.1.6. Zamawiający informuje, że jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2.1 i 6.2.2 SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP Wykonawca złoży: 5.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 5.2. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty: 5.2.1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 5.2.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5.2.3. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 5.2.4. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy usługi, której wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz zgodnie z treścią oferty. 5.2.5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wraz z klauzulą informacyjną stanowiąca Załącznik nr 10 do SIWZ. 5.2.6. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy / nie powierzy podwykonawcom (wraz z podaniem firm podwykonawców - jeżeli dotyczy) 5.2.7. Informację od Wykonawcy zgodnie z art. 91ust.3a ustawy Pzp, że wybór jego oferty będzie/ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 5.2.8. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 5.2.9. Wykaz wszystkich dokumentów - spis zawartości złożonej oferty. 5.3. Oferta wspólna 5.3.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik". W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.375,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu - wpłacone na konto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - PKO BP S.A. Oddział w Elblągu Nr 33 1020 1752 0000 0102 0006 3727 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 14. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu/wpłaty. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać: "Wadium - przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu - znak sprawy 25/2018". W pozostałych przypadkach (pkt. 3.2-3.5) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Zwrot wadium 7.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom bez zbędnej zwłoki po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.3. Zamawiający zwraca bez zbędnej zwłoki wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 7.1. jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zatrzymanie wadium 8.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: ? odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ? nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy). ? zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Doświadczenie w doradztwie Kierownika Projektu40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określił warunki takiej zmiany albo, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza w szczególności możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w następującym zakresie: 3.1. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp; 3.2. zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 3.2.1. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 3.2.2. przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia określonego w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a Instytucją współfinansującą przedmiotową inwestycję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, 3.2.3. zmiany terminów realizacji robót, dostaw, usług dla poszczególnych elementów zamówienia z przyczyn, np.: 3.2.3.1. przedłużającej się procedury przetargowej tj. w przypadku gdy pozostały do wykonania przedmiotu zamówienia okres realizacyjny okazałby się nierealny dla efektywnej realizacji przedmiotu zamówienia - przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo arbitralnej decyzji o zmianie terminu umownego. 3.2.3.2. przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych i dostaw wyposażenia. 3.2.3.3. zidentyfikowanych problemów realizacyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych czy dostaw, których nie można było przewidzieć na dzień podpisania Umowy; 3.2.3.4. niedotrzymania terminów wnoszonych zmian do projektu wynikających z nadzoru autorskiego lub z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie usunięcia wad dokumentacji; UWAGA - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie ma wpływu na zmianę wynagrodzenia umownego. 3.3. zmiana wszelkich postanowień umowy wynikających ze zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po podpisaniu niniejszej umowy, a które powodują konieczność zmiany umowy. 3.4. zmiany przedstawicieli stron 3.5. zmiana wykonawcy niniejszej umowy, w którego miejsce wstąpi dotychczasowy podwykonawca, pod warunkiem stwierdzenia przez Zamawiającego, że nowy Inwestor Zastępczy gwarantuje wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. 3.6. w zakresie obniżenia ceny ryczałtowej w przypadku rezygnacji Zamawiającego z któregokolwiek elementu zamówienia o wartość tego elementu określoną w ofercie Inwestora Zastępczego. 3.7. zmiana wynagrodzenia umownego Inwestora Zastępczego w przypadku zmiany: 3.7.1. stawki podatku VAT od towarów i usług - wynagrodzenie Inwestora Zastępczego w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, przy czym w przypadku wzrostu wynagrodzenia Inwestora Zastępczego jest on zobowiązany wykazać wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia; 3.7.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inwestora Zastępczego, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów; zmiana wynagrodzenia Inwestora Zastępczego może nastąpić jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych u Inwestora Zastępczego w oparciu o umowę o pracę, które bezpośrednio wykonują zamówienie; 3.7.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie Inwestora Zastępczego w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inwestora Zastępczego, co zobowiązany jest on wykazać, także w przypadku obniżenia tych kosztów. 3.8. W razie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.7. w trakcie okresu rozliczeniowego Inwestor Zastępczy wystawi fakturę uwzględniającą dwie różne stawki wynagrodzenia. 3.9. Roszczenia Inwestora Zastępczego o dokonanie zmian w umowie opisanych w ust. 3 pkt. 3.7. Umowy wygasa, jeżeli nie zostanie zgłoszone łącznie z wykazem wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 3.10. Zmiany wynagrodzenia Inwestora Zastępczego w razie zajścia okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 3.7. zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w ust. 3 pkt. 3.7. wynagrodzenie Inwestora Zastępczego wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy. 3.11. W terminie 5 dni od daty zawarcia umowy Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pod rygorem nie uznania przez Zamawiającego zasadnych roszczeń zmiany wynagrodzenia, o których mowa w §12 ust. 3.7.Umowy. 4. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian: 4.1. strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do umowy prześle drugiej stronie projekt tej zmiany (aneks) w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z wyczerpującym uzasadnieniem; 4.2. druga strona udzieli pisemnej odpowiedzi stronie wnioskującej lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest 2. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki. 4.1. brak upublicznienia tej informacji (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia, oświadczenia Wykonawcy) 4.2. kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa) 4.3. niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj. a. działanie w kierunku ochrony fizycznej b. działanie w kierunku ochrony prawnej Brak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe dotyczy dokumentów żądanych przez Zamawiającego na termin składania ofert. Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę po terminie składania ofert nie będzie skuteczne. 5. Jeżeli Wykonawca w wyniku składania wyjaśnień treści oferty przedłoży Zamawiającemu dowody/informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie były wymagane na termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w pkt. 4 SIWZ
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie