Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w roku 2017/2018

mazowieckie, Raszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500133460-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-06-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05090 Raszyn
Ulica
ul. Szkolna
Nr telefonu
227 017 770
Email
zam.publ@raszyn.pl
Strona www
www.bip.raszyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500133460-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.
Raszyn: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w roku 2017/2018
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 5561-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 48743-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w roku 2017/2018
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.1.2017.DC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w roku 2017/2018 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 obejmuje: a) Wywóz nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy Raszyn wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie oraz odbiór odpadów zebranych selektywnie z nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie; b) Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych wraz z usuwaniem odpadów z koszy betonowych z wkładami metalowymi o poj. 45 l na terenie Gminy Raszyn oraz mycie wiat przystankowych; c) Usuwanie i utylizacja odpadów z koszy ulicznych o poj. 45 - 50 l, 70 l oraz opróżnianie koszy ulicznych na psie odchody o poj. 50 l; d) Usuwanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Raszyn" Na zadanie składa się wykonanie czynności: w zakresie ad. a) ? podstawianie pojemników, ich opróżnianie i wywóz w zakresie nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy, tj.: - 2 kontenery o poj. 7m³ - nie mniej niż 8 razy w miesiącu, opróżnianych na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego; - 2 pojemników do segregacji odpadów w tym: 1 pojemnik o poj. 1 100 l oznaczony kolorem żółtym (na papier, tworzywa sztuczne i metale), 1 pojemnik o poj. 240 l oznaczony kolorem białym (na szkło i opakowania szklane) Opróżnianych raz na dwa tygodnie ? podstawianie pojemników, ich opróżnianie i wywóz w zakresie nieczystości stałych z nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie, tj.: - 3 pojemników do segregacji odpadów w tym: 1 pojemnik o poj. 110 l oznaczony kolorem żółtym (na papier, tworzywa sztuczne i metale), 1 pojemnik o poj. 110 l oznaczony kolorem białym (na szkło i opakowania szklane), 1 pojemnik o poj. 110 l na odpady zmieszane Opróżnianych raz w tygodniu w zakresie ad. b) ? sprzątanie i wywóz nieczystości z przystanków autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn tj.: - 68 szt. przystanków autobusowych wraz z opróżnianiem koszy betonowych z wkładami metalowymi o poj. 45l w ilości 68 szt.: Zamawiający wymaga, aby sprzątnie przystanków odbywało się x razy w tygodniu - zgodnie z ofertą wykonawcy - minimum 3 razy, maksimum 5 razy w tygodniu. ? mycie wiat przystankowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn - 48 szt. - 1 raz w miesiącu, w zakresie ad. c) ? opróżnianie i wywóz odpadów z koszy ulicznych o pojemności 45 l oraz 50 l, tj: - 30 szt. ulicznych koszy betonowych z wkładami metalowymi - 3 razy w tygodniu, ? opróżnianie koszy ulicznych o pojemności 70l, - 40 szt. ulicznych koszy betonowych z wkładami metalowymi - 3 razy w tygodniu ? opróżnianie koszy na psie odchody o pojemności 50l - 5 szt. - 3 razy w tygodniu. w zakresie ad. d) ? usuwanie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt wraz z ich utylizacją z terenu Gminy Raszyn, - ok. 40 szt. w trakcie trwania umowy - na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. Wykaz przystanków autobusowych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania koszy zawiera - załącznik nr 1.1, Wykaz koszy ulicznych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania koszy zawiera - załącznik nr 1.2. Zadanie nr 2 obejmuje: "Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych Gminy Raszyn" w zakresie: wywozu nieczystości płynnych z obiektów mieszkalnych komunalnych Gminy Raszyn (w tym jednego wolnostojącego WC), Szacowana łączna ilość wywożonych nieczystości ciekłych wynosi - 1 936m³ w okresie trwania umowy. Wykaz obiektów komunalnych objętych usługą zawiera - załącznik nr 2.1. Zadanie nr 3 obejmuje: "Wynajem wraz z serwisem przenośnych kabin sanitarnych (toalety WC)" Zakres obejmuje: a) postawienie wraz z serwisowaniem i utrzymaniem w czystości 3 sztuk kabin sanitarnych (WC) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Kabiny sanitarne (WC) zostaną postawione: - teren parku "Nad Raszynką w Raszynie" - dwie toalety, - teren placu zabaw dla dzieci przy ul. Jesiennej w Raszynie - jedna toaleta. Zamawiający wymaga, aby serwisowanie kabin odbywało się x razy w tygodniu - zgodnie z ofertą wykonawcy - minimum 1 raz, maksimum 3 razy w tygodniu. b) postawienie wraz z serwisowaniem i utrzymaniem w czystości 5 sztuk kabin sanitarnych (WC) w tym jedna kabina WC dla osób niepełnosprawnych - (okolicznościowo, jednorazowo) w dniu 6 sierpnia 2017 r. na terenie Kościoła w Raszynie. c) postawienie wraz z serwisowaniem i utrzymaniem w czystości 7 sztuk kabin sanitarnych (WC) w wyznaczonych miejscach oraz terminach na potrzeby imprez okolicznościowych organizowanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Raszyn (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Zadanie nr 4 obejmuje: "Odbiór i wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn" Zakres obejmuje: - postawienie, opróżnienia oraz wywóz nieczystości stałych z terenu jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn, - zapewnienie pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów stałych. Częstotliwość opróżniania i rodzaj pojemników: - 1 kontener o poj. 7m³ - opróżniany 1 raz w tygodniu, - 11 pojemników 1100 l - opróżniane średnio 1 raz w tygodniu, - 9 pojemników 1100 l - opróżnianych średnio raz na dwa tygodnie, - 1 pojemniki 1100 l - opróżnianych średnio 2 razy w tygodniu, - 5 pojemniki 240l - opróżniane 1 raz w tygodniu, - 2 pojemniki 240l - opróżniane średnio raz na dwa tygodnie, - 3 pojemniki 110l - opróżniane 1 raz w tygodniu, - 150 szt. worków 120 l - na odpady zielone w okresie maj - wrzesień - zabierane co 2 tygodnie. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych usługą wraz z określeniem częstotliwości opróżniania koszy zawiera - załącznik nr 4.1. Zadanie nr 5 obejmuje: "Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn oraz wywóz kontenerów z odpadami po wiosennych porządkach z terenu osiedla Falenty" Zakres obejmuje: a) zbieranie, załadunek oraz wywóz odpadów stanowiących tzw. dzikie wysypiska wraz z ich unieszkodliwianiem lub/i odzyskiem -. Teren po zebraniu odpadów należy uporządkować. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia - 4 792m³ w okresie od 1 marca 2017 r do 31 grudnia 2018 r. b) zbieranie, załadunek oraz wywóz kontenerów z odpadami po wiosennych porządkach z terenu osiedla Falenty. Szacunkowa ilość odpadów pochodzących z wiosennych porządków z osiedla Falenty - ok. 90m³ w okresie od 1 marca 2017 r do 15 grudnia 2017 r.

II.4) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
90511000-2,
90513100-7,
90512000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.12.2018 roku
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wywóz nieczystości stałych z terenu Urzędu Gminy Raszyn wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych wraz z opróżnianiem koszy ulicznych , usuwanie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/02/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
SIR-COM Stanisław Zajączkowski,  ,  ul. Krasickiego 65,  05-500,  Nowa Iwiczna,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 400086.17 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/06/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Mając na względzie sytuację epizootyczną na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego, związaną z afrykańskim pomorem świń (ASF) Strony, działając na podstawie postanowień umowy - Postanowienia końcowe, par. 20 który stanowi: iż "wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności" oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych postanowiły dokonać zmiany w treści umowy poprzez zmianę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 461 512,08 zł, stanowiącej maksymalne zobowiązanie Zamawiającego - zmniejszenie o kwotę 399,60 zł.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: