Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza zaproszenie do przetargu...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
154696
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
16-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-026 Katowice
Ulica
Wojewódzka 42

Szczegóły


The content of the announcement in Polish and English is available on www.ksse.com.pl.
Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.
Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 21,0259 ha (210 259 m2) położonej na terenie KSSE w Zabrzu w przy ul. Guido Henckela Donnersmarcka, obręb ewidencyjny 06, Mikulczyce, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze i obejmującej działkę: nr 68/3 o pow. 21,0259 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Z/00033920/8.
Przedmiotowy teren zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów oznaczony jest w całości jako użytek gruntowy - Bp.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i w okolicznościach przewidzianych w ustawie, Prezydent Miasta Zabrze może naliczyć opłatę adiacencką na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXVI/386/2000 z dnia 20.11.2000 r. ze zmian.
W dziale III księgi wieczystej nr GL1Z/00033920/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe: odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie polegająca na prawie do korzystania z części działek nr 2247/16, 2249/16, 78/3, 44/3, 74/3, 72/3, 97/3, 73/3, 96/3, 87/3, 88/3, 69/3, 48/3, w celu lokalizacji przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, prawa dostępu w przyszłości do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany; odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu polegająca na prawie do korzystania z części działek nr 1798/16, 2247/16, 2246/16, 2245/16, 42/3, 46/3, 64/3, 65/3, 68/3, 72/3, 2251/16 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń, prawa dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany; odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie polegająca na prawie do korzystania z części działek nr: 41/4, 59/3, 60/3, 61/3, 65/3, 70/3, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3, 86/3, 88/3, 89/3, 90/3, 91/3, 92/3, 97/3, 105/3, 1798/16, 2245/16, 2247/16, 2256/16, 2257/16, 2258/16, 2310/16, 2244/16, 2252/16, 2251/16 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń służących do przesyłania gazu, prawa dostępu w przyszłości do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany; odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Spółki pod firmą „TERMA DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu polegająca na prawie do korzystania z części obciążonej działki nr 73/3 w celu lokalizacji przewodów i urządzeń, które po wybudowaniu wchodzić będą w skład przedsiębiorstwa tej Spółki, a w tym wybudowania opisanych urządzeń, prawa dostępu do tych urządzeń w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany oraz odpłatna służebność gruntowa polegająca na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej (linia kablowa ziemna średniego napięcia) przez część działki gruntu nr 2249/16 na rzecz każdoczesnego właściciela, wieczystego użytkownika gruntu względnie posiadacza nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1Z/00066325/7.
Nieruchomość jest niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, jej teren jest lekko pochyły. Sąsiedztwo stanowią tereny usługowe oraz tereny leśne i niezagospodarowane. Dostęp do nieruchomości oraz uzbrojenia od ul. Guido Henckela Donnersmarcka. Przez północną część działki nr 68/3 przebiega sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna, sieć wodociągowa. Działka 68/3 usytuowana jest na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Przy zbyciu nieruchomości stanowiącej działkę nr 68/3 ustanowiona zostanie na jej części nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Miasta Zabrze polegająca na prawie dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej i sieci energetycznej w celu usuwania awarii, przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
Nabywca nieruchomości przed wejściem w teren zobowiązany jest do zawarcia trójstronnego porozumienia w sprawie przejęcia gwarancji i rękojmi w ramach podłączenia inwestora (oferenta) do sieci infrastrukturalnej Miasta Zabrze, według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji istotnych warunków przetargu.
Działka nr 68/3 usytuowana jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu nr XLIII/562/09 z dnia 14 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. nr 213 poz. 3971). Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 68/3 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A.01.PP,SM,UR - co oznacza tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów oraz drobnej wytwórczości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.500.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy).
Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny. Cena powinna być zapłacona przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 3.225.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek depozytowy Miasta Zabrze (ING Bank Śląski o/Zabrze nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185), w terminie do 13.08.2018 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się w dniu 17.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty sporządzonej zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", w terminie do dnia 13.08.2018 r. do godz. 16:00 w siedzibie organizatora przetargu.
Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowe informacje o infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą można nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000,00 zł + 23% VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych
w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".
Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie