Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-07-2018
Numer ogłoszenia
33809092
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlpk.
Ulica
Sikorskiego 3-4
Osoba kontaktowa
MIASTO GORZÓW WLKP. - URZĄD MIASTA

SzczegółyOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód od ul. Dworcowej oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późń. zm.)
z a w i a d a m i a m
o przystąpieniu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwały Nr LVII/712/2017
z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego
na zachód od ul. Dworcowej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Z wyżej wymienioną uchwałą wraz z załącznikiem graficznym określającym granice planu,
można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pok. 8 oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - www.bip.gorzow.pl.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania
na środowisko, która zostanie sporządzona do planu:
- na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: wua@um.gorzow.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej,
w terminie do 23 lipca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
33809092
drukuj ogłoszenie