Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań kraj/woj. wielkopolskie
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań kraj/woj. wielkopolskie
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań kraj/woj. wielkopolskie
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań kraj/woj. wielkopolskie
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań kraj/woj. wielkopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie usług przeprowadzenia kursów i egzaminów w podziale na 5zadań

wielkopolskie, Kalisz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-07-2018
Numer ogłoszenia
587476-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62800 Kalisz
Ulica
ul. Handlowa
Nr telefonu
62 753 22 47
Email
cku@onet.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 587476-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego: Wykonanie usług przeprowadzenia kursów i egzaminów w podziale na 5zadań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Handlowa  9 , 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 753 22 47, e-mail cku@onet.pl, faks 62 753 22 47.
Adres strony internetowej (URL): www.ckuip.kalisz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Centrum Kształcenia Ustawicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ckuip.kalisz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
ul. Handlowa 9, 62-800 Kalisz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług przeprowadzenia kursów i egzaminów w podziale na 5zadań
Numer referencyjny: CKUiP-EFS-271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług przeprowadzenia kursów i egzaminów w podziale na 5 zadań. Ze względu na podział zamówienia na zadania (części) krótki opis przedmiotu zamówienia każdego z nich zawarty został w Załączniku I (pn. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH) do niniejszego ogłoszenia.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-31
2019-12-31
2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Podane w pkt. II.8 terminy zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia dotyczą poszczególnych zadań i tak: 1. termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 2018-12-31 dotyczy zadania (części) 1. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 2019-12-31 dotyczy zadań (części) 4 i 5. 3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 2020-03-31 dotyczy zadań (części) 2 i 3
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ? Dla Zadania 1: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał przynajmniej 5 kursów na operatora obrabiarki CNC, oraz dysponuje przynajmniej 2 osobami które skierowane zostaną do realizacji zamówienia publicznego, które prowadziły kursy/szkolenia z zakresu operatora obrabiarki CNC zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi: ? co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu operatora obrabiarki CNC i w tym okresie każda z nich przeprowadziła przynajmniej 4 szkolenia o takiej samej tematyce, ? Dla Zadania 2: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał przynajmniej 5 kursów z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja", oraz dysponuje przynajmniej 2 osobami które skierowane zostaną do realizacji zamówienia publicznego, które prowadziły kursy/szkolenia z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja", zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi: ? co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja" i w tym okresie każda z nich przeprowadziła przynajmniej 4 szkolenia o takiej samej tematyce, ? Dla Zadania 3: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał przynajmniej 5 kursów zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja", oraz dysponuje przynajmniej 2 osobami które skierowane zostaną do realizacji zamówienia publicznego, które prowadziły kursy/szkolenia z zakresu operatora obrabiarki CNC zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi: ? co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja" i w tym okresie każda z nich przeprowadziła przynajmniej 4 szkolenia o takiej samej tematyce, ? Dla Zadania 4 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał przynajmniej 5 kursów z zakresu programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja", oraz dysponuje przynajmniej 2 osobami które skierowane zostaną do realizacji zamówienia publicznego, które prowadziły kursy/szkolenia z zakresu programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja", zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi: ? co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja", i w tym okresie każda z nich przeprowadziła przynajmniej 4 szkolenia o takiej samej tematyce, ? Dla Zadania 5: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał przynajmniej 5 kursów z zakresu programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja", oraz dysponuje przynajmniej 2 osobami które skierowane zostaną do realizacji zamówienia publicznego, które prowadziły kursy/szkolenia z zakresu operatora obrabiarki CNC zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi: ? co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja", i w tym okresie każda z nich przeprowadziła przynajmniej 4 szkolenia o takiej samej tematyce
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785 tekst jednolity z późn. zm.); d) zaświadczenia wymienione w pkt 4a i 4b oraz oświadczenie wymienione w pkt 4c w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy; e) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a i 4b - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: ? nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f) jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dotyczy Zadań: 1, 2, 3, 4 i 5: wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane - załącznik nr 4 do SIWZ, b) dotyczy Zadań: 1, 2, 3, 4 i 5: dowody określające czy usługi zawarte w w/w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; c) dotyczy Zadań: 1, 2, 3, 4 i 5: wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie specjalistycznych usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Kryterium doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 2. Strony zastrzegają możliwość zmiany powyższej umowy w następujących przypadkach: a) zmian dotyczących osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wynikających m.in. z sytuacji losowych, osoby te nie będą mogły realizować usługi - pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji osoby z takimi samymi lub wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, o których mowa w SIWZ dotyczącej postępowania na podstawie którego udzielono niniejszego zamówienia, b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT); c) zmiany ceny wynagrodzenia w przypadku zmiany ilości uczestników kursu (zmniejszenie lub zwiększenie liczby uczestników), d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę: ? zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, której mowa w ppkt b, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca przedstawi na piśmie szczegółową kalkulację ceny z której wynika wzrost wynagrodzenia, ? zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ppkt e lub f, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. ? w przypadku zmiany, o której mowa w ppkt e wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. ? w przypadku zmiany, o której mowa w ppkt f, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym czynności związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy, ? zmiana wysokości wynagrodzenia określona w ppkt b nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Zmiana wysokości wynagrodzenia określona w ppkt e i f wymaga zawarcia aneksu do umowy, ? w przypadku zmian określonych w ppkt e i f Strona umowy w terminie do 14 dni roboczych od ich wystąpienia może zwrócić się na piśmie z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ? w przypadku zmian, o których mowa w ppkt e i f, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa ppkt e, lub - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt f, g) w przypadku zmiany, o której mowa w ppkt f, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ppkt f, podwójny tiret jeden, h) w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ppkt f, tiret sześć Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem, i) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ppkt f, tiret siedem. W takim przypadku zapisy ppkt f, tiret siedem - ppkt. h oraz ppkt j stosuje się odpowiednio, j) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, k) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy - zmiany formalno-organizacyjne, l) zmiany ilości uczestników kursu (w szczególności zmniejszenie liczby uczestników z powodów niezależnych od Zamawiającego, np. rezygnacja uczestnika/uczestników, brak możliwości uzupełnienia, przeciwwskazania zdrowotne do odbycia szkolenia), m) przedłużenie terminu realizacji umowy - gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie, (w szczególności konieczności wyłaniania nowych kandydatów do udziału w szkoleniu) , n) zmiany podwykonawców oraz zakresu usług im powierzonych, o) zmiany w zakresie terminu realizacji kursów w przypadku, gdy zmiana ta będzie obiektywnie konieczna, p) zmian dotyczących osób/podmiotów lub podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na zasoby których Wykonawca powoływał się w ofercie w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji osoby/podmioty lub podywkonawców z takimi samymi lub wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem, o których mowa w SIWZ dotyczącej postępowania na podstawie którego udzielono niniejszego zamówienia 3. Miejsce/a realizacji kursu wskazane w Umowie mogą ulec zmianie ale za zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w nowym proponowanym miejscu warunki prowadzenia kursu nie są gorsze niż w miejscu wskazanym wyżej i odpowiadają SIWZ dotyczącej postępowania na podstawie którego udzielono niniejszego zamówienia . 4. Odstąpienie od programu i harmonogramu wyłącznie za zgodą Zamawiającego i po jego pisemnej w tym względzie akceptacji zmiany. 5. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy jedynie w przypadku, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wydłuży termin realizacji projektu o taki okres, o jaki został wydłużony termin realizacji tego projektu. 6. Wszelkie zmiany Umowy w niej określone będą dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 7. Procedura wprowadzenia zmian będzie obejmowała etap przygotowania propozycji zmiany Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, w zależności po której stronie zaszła potrzeba zmiany oraz przedłożenia propozycji zmiany celem jej akceptacji drugiej stronie. Akceptacja lub odrzucenie propozycji zmiany winna nastąpić w terminie 30 dni od dnia jej przekazania. Zmiany stają się skuteczne z momentem podpisania aneksu do Umowy, o ile nic innego nie wynika z jego treści.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-19, godzina: 08:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 Kurs operatora obrabiarki CNC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu Kursu i egzaminu na operatora obrabiarki CNC realizowanego w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 20204. Maksymalna liczba uczestników kursu to 14 osób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Kryterium doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje przeprowadzenie kursów dla 2 grup w 2018 roku


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 Kurs z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja - Część 1"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu Kursu z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja - Część 1" w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Maksymalna liczba uczestników kursu to 42 osoby
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Kryterium doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje przeprowadzenie kursów dla 1 grupy w roku 2018 oraz dla pozostałych grup do końca I kwartału 2020 r


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3 Kurs z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja - Część 2"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu Kursu z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja - Część 2" w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Maksymalna liczba uczestników kursu to 42 osoby
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Kryterium doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje przeprowadzenie kursów dla 1 grupy w roku 2018 oraz dla pozostałych grup do końca I kwartału 2020 r.


Część nr: 4Nazwa: Zadanie nr 4 Kurs programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja - Część 1"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z zakresu programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja - Część 2" w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej8. Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Maksymalna liczba uczestników kursu to 42 osoby
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Kryterium doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje przeprowadzenie kursów dla 3 grup w roku 2018 oraz dla pozostałych grup do końca 2019 roku


Część nr: 5Nazwa: Zadanie nr 5 Kurs programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja - Część 2"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu Kursów z zakresu programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja - Część 2" w ramach projektu w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej8. Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłychw ramach ZIT dla rozwoju AKO, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Maksymalna liczba uczestników kursu to 42 osoby
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Kryterium doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje przeprowadzenie kursów dla 3 grup w roku 2018 oraz dla pozostałych grup do końca 2019 roku


drukuj ogłoszenie