Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Firma Usługowo - Transportowa Marek Luberda, Łoniewo 13C, 64-113 Osieczna kraj/woj. wielkopolskie
Firma Usługowo - Transportowa Marek Luberda, Łoniewo 13C, 64-113 Osieczna kraj/woj. wielkopolskie
Firma Usługowo - Transportowa Marek Luberda, Łoniewo 13C, 64-113 Osieczna kraj/woj. wielkopolskie
Firma Usługowo - Handlowa "MARCIN" Radosław Ciesielski, ul. Nowowiejskiego 11, 64-000 Kościan kraj/woj. wielkopolskie
Przewozy Krajowe i Zagraniczne Andrzej Berliński, Stare Oborzyska, os. PKP 4/6, 64-000 Kościan kraj/woj. wielkopolskie
F.T.H.B. Henryk Drobnik, ul. Bolesława Prusa 5, 64-030 Śmigiel kraj/woj. wielkopolskie
F.T.H.B. Henryk Drobnik, ul. Bolesława Prusa 5, 64-030 Śmigiel kraj/woj. wielkopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

wielkopolskie, Śmigiel

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-07-2018
Numer ogłoszenia
587456-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-030 Śmigiel
Ulica
pl. Wojska Polskiego
Nr telefonu
655 180 003,
Email
akonieczka@smigiel.pl,

SzczegółyOgłoszenie nr 587456-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Śmigiel: Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Śmigiel, krajowy numer identyfikacyjny -, ul. pl. Wojska Polskiego  6 , 64-030   Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, , e-mail akonieczka@smigiel.pl, , faks 655 189 823.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.smigiel.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.smigiel.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.smigiel.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.07.2018 r. do godz. 10:00 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64 - 030 Śmigiel. Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania pn. "Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r." Nie otwierać przed dniem 19.07.2018 r. godz. 10:15 Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
Numer referencyjny: ZP.271.12.2018.MSz
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY): 1) PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, 2) PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, 3) PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 4) PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu, 5) PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, 6) PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, 7) PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie. Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 60172000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-01   lub zakończenia: 2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję (zezwolenie) na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. UWAGA: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprawnymi technicznie autobusami w ilościach niezbędnych do skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: ? w przypadku PAKIETU I i IV - minimum 2 pojazdy na każdy pakiet, ? w przypadku PAKIETÓW II, III, V, VI i VII - minimum 1 pojazd na każdy pakiet, Proponowane w ofercie autobusy muszą spełniać wymagania dotyczące liczby miejsc pasażerskich; minimalna ilość miejsc (dla poszczególnych PAKIETÓW) jest określona w Części III SIWZ. W pojeździe musi być opiekunowi zapewniony swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Wszystkie siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Opis przedmiotu zamówienia, przy opisie każdego z PAKIETÓW. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi związane z przewozem osób o wartości: (niezależne od ilości składanych przez wykonawcę ofert, tj. wykonawca składając ofertę na jeden lub więcej PAKIETÓW, musi udowodnić, że wykonał minimum dwie usługi): ? PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu - 70.000,00 zł brutto, ? PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - 30.000,00 zł brutto, ? PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie - 45.000,00 zł brutto, ? PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu - 75.000,00 zł brutto, ? PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej - 45.000,00 zł brutto, ? PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie - 35.000,00 zł brutto, ? PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie - 25.000,00 zł brutto. UWAGA: Składając ofertę tylko na jeden PAKIET wykonawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej dwie usługi związane z przewozem osób o łącznej wartości wskazanej dla wybranego PAKIETU powyżej. (Np. Składając ofertę tylko na PAKIET I wykonawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej dwie usługi o łącznej wartości 70.000,00 zł). Składając ofertę na więcej niż jeden PAKIET wykonawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej dwie usługi związane z przewozem osób o łącznej wartości wskazanej dla danego PAKIETU, który posiada najwyższą wartość. (Np. Składając ofertę na PAKIET I i PAKIET VII wykonawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej dwie usługi o łącznej wartości 70.000,00 zł - najwyższa wartość spośród PAKIETU I i PAKIETU VII). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający zgodnie z § 1 ust. 4 Rozporządzenia wymaga podania w ww. wykazie usługi wskazanej w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przez Wykonawcę i złożenia dowodów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 2. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu do art. 24 ust. 5 pkt. 1 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowe dokumenty z dostępnych rejestrów. 3) Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 roku, poz. 229 z późn. zm.) - Załącznik nr 6 do niniejszej IDW. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej składa stosowną informację - Załącznik nr 6 do niniejszej IDW. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, a złożyli odrębne oferty, muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w toczącym się postępowaniu. Informacje i oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ust. 1 - 12 ust. 3 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załączniku nr 3. 2) Licencje właściwego organu na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami (dotyczy autobusów i mikrobusów, jakimi dysponuje Wykonawca) - wzór Załącznik nr 4. 4) Wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia pojazdu w przypadku awarii20,00
Termin płatności20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Kierując się zapisami art. 144 ust. 1 u.p.z.p, Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach: 1) dopuszcza się możliwość zwiększenia / zmniejszenia kilometrażu dziennego (w poszczególnych PAKIETACH) w uzasadnionych sytuacjach: objazdy z powodu nieprzejezdności tras z powodu złych warunków pogodowych, w związku z prowadzeniem robót budowlanych; nieprzewidzianymi, a zgłoszonymi w ciągu roku szkolnego przez rodziców uczniów zmianami (wydłużenie lub skrócenie) długości tras zmian liczby kursów w ciągu dnia. Sytuacje takie będą każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Dyrektorów Szkół i/lub Burmistrza Śmigla. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przewozów w czasie trwania umowy zmieni całkowitą szacunkową wartość wynagrodzenia. 2) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 3) gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny, 4) zmiany rozkładu jazdy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY): 1) PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, 2) PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, 3) PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 4) PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu, 5) PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, 6) PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, 7) PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie. Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas podstawienia pojazdu w przypadku awarii 20,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY): 1) PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, 2) PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, 3) PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 4) PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu, 5) PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, 6) PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, 7) PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie. Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu w przypadku awarii20,00
Termin płatności20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY): 1) PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, 2) PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, 3) PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 4) PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu, 5) PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, 6) PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, 7) PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie. Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Czsa podstawienia pojazdu w przypadku awarii 20,00
Termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY): 1) PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, 2) PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, 3) PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 4) PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu, 5) PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, 6) PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, 7) PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie. Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu w przypadku awarii 20,00
Termin platności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY): 1) PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, 2) PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, 3) PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 4) PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu, 5) PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, 6) PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, 7) PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie. Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu w przypadku awarii 20,00
Termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY): 1) PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, 2) PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, 3) PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 4) PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu, 5) PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, 6) PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, 7) PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie. Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu w przypadku awarii 20,00
Termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (podział na PAKIETY): 1) PAKIET I - Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, 2) PAKIET II - Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie, 3) PAKIET III - Zespół Szkół w Starym Bojanowie, 4) PAKIET IV - Zespół Szkół w Czaczu, 5) PAKIET V - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, 6) PAKIET VI - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, 7) PAKIET VII - Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie. Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów korzystających z przewozów autobusami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-09-01
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia pojazdu w przypadku awarii 20,00
Termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie