Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych

śląskie, Rybnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-08-2018
Numer ogłoszenia
587406-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
44-200 Rybnik
Ulica
Bolesława Chrobrego
Nr telefonu
+48324392302
Email
zam_pub@um.rybnik.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 587406-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Miasto Rybnik: Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.rybnik.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych
Numer referencyjny: ZP.271.88.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Dostawa systemu do prowadzenia Egzekucji i Rozliczania Tytułów Wykonawczych w ilości 6 licencji jednoczesnego dostępu (licencje pływające tj. dowolna liczba zdefiniowanych operatorów). 1.2. Dostawa modułu dla Poborców w ilości 2 licencji na urządzenia przenośne. 1.3. Dostawa urządzeń przenośnych dla modułu Poborca w ilości 2 szt. 1.4. Dostawa licencji w formie papierowej. 1.5. Instalacja Systemu w środowisku produkcyjnym i na stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. 1.6. Migracja danych z dotychczas użytkowanego systemu eGzekucje firmy Rekord SI Sp. z o.o. z Bielska-Białej. 1.7. Prace instalacyjno-wdrożeniowe oraz konfiguracyjne w zakresie dostosowania Systemu do potrzeb Zamawiającego. 1.8. Szkolenie użytkowników i administratorów. 1.9. Dostawa dokumentacji technicznej Systemu: 1.9.1. opis struktury bazy danych. 1.9.2. opis instalacji systemu na serwerze i na stacjach roboczych. 1.9.3. dokumentacja administratora systemu. 1.10. Dostawa instrukcji obsługi systemu dla użytkownika w języku polskim. 2. Wymagania ustawowe Dostarczone w ramach zamówienia rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującym systemem prawnym we wszystkich dziedzinach funkcjonowania. Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują kwestie prawne związane merytorycznie z wymaganym oprogramowaniem, są: a) ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zmianami), b) rozporządzenie Ministra Finansów z 22.08.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1339 ze zmianą), c) rozporządzenie Ministra Finansów z 5.09.2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej odpisów dokumentów w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1416), d) rozporządzenie Ministra Finansów z 1.09.2016 r. w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1394), e) rozporządzenia Ministra Finansów z 8.08.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 850) f) ustawa z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zmianą), g) ustawa z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami), h) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianą), i) ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianą), j) ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 ze zmianami), k) ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 ze zmianami), l) ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zmianami), m) ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zmianami), n) ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), o) ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821), p) ustawa z 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zmianami), q) ustawa z 24.08.2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 475 ze zmianami), r) ustawa z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zmianami), s) ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zmianami), t) ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zmianami), u) ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), v) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L 119/1 z 4.5.2016 r.), w) ustawa 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570, ze zmianami), x) ustawa z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zmianą), y) ustawa z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zmianą), z) ustawa z 5.07.2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1341). aa) ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zmianami), bb) ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), cc) rozporządzeniami wykonawczymi do wyżej wymienionych ustaw, dd) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67), ee) rozporządzenie Rady Ministrów z 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 3. Wymagania techniczne 3.1. System musi pracować w środowisku sieciowym, w technologii klient-serwer i musi posiadać wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników, 3.2. Na potrzeby dostarczonego Systemu Zamawiający może udostępnić posiadany serwer baz danych Firebird 2.5 działający pod kontrolą systemu Red Hat Enterprise Linux Server (64 bit), na maszynie wirtualnej z dwoma procesorem Intel Xeon 2,3 GHz oraz pamięcią 8 GB RAM, 3.3. W przypadku, gdy motor systemu bazy danych będzie inny niż Firebird w wersji 2.5, Wykonawca dostarczy system bazy danych niezbędny do przeprowadzenia pełnego wdrożenia i eksploatacji Systemu oraz zapewni szkolenie z ofertowanego motoru bazy w zakresie zarządzania dla 2 administratorów. Zamawiający na potrzeby Systemu udostępni maszynę wirtualną wyposażoną w dwa wirtualne procesory 2,3 GHz, 6 GB pamięci RAM i dysk o pojemności 60 GB, 3.4. System musi działać na stanowiskach użytkowników w obecnie eksploatowanym środowisku systemowym Zamawiającego: Microsoft Windows 7/10, 3.5. Licencja ma umożliwiać instalowanie i użytkowanie Systemu na dowolnej ilości stacji roboczych; definiowanie dowolnej ilości użytkowników Systemu. Licencje nie mogą być przypisane do konkretnego serwera, stacji roboczej bądź użytkownika, 3.6. Licencja bazy danych powinna obejmować możliwość połączenia nieograniczonej liczby użytkowników, nie ograniczać wielkości bazy, a ponadto nie może w żaden sposób ograniczać Zamawiającego w przypadku rozbudowy serwera np. o dodatkowe dyski, pamięci czy procesory, włączając w to również możliwość przeniesienia Systemu na inny serwer, 3.7. System powinien posiadać moduł dla Administratora systemu, umożliwiający zarządzanie operatorami, nadawanie uprawnień (do edycji, do dodawania pozycji poszczególnych słowników), z uprawnieniami administratora Systemu. Administrator ma mieć możliwość konfiguracji mechanizmów kontroli złożoności hasła i częstotliwości jego zmiany. 3.8. Każdy użytkownik Systemu musi mieć własny login i hasło. Do każdego konta użytkownika mają być przypisane następujące informacje: 3.8.1. Login. 3.8.2. Imię, nazwisko. 3.8.3. Rodzaj konta (użytkownik Zamawiającego, użytkownik Firmy). 3.8.4. Instytucja / Firma (dot. Firm; powiązanie z Rejestrem Firm). 3.8.5. Daty od / do obowiązywania konta. 3.8.6. Uprawnienia do funkcji. 3.9. Wykonawca może zaproponować inny podział uprawnień, jednakże musi on być funkcjonalnie równoważny, 3.10. Zamawiający wymaga, że wszelkie działania administracyjne mają być możliwe do przeprowadzenia we własnym zakresie - przez administratorów Systemu lub użytkowników, którym nadano odpowiednie uprawnienia - bez pośrednictwa Wykonawcy, 3.11. Powyższy wymóg dotyczy wszelkich działań, zarówno podstawowych (np. założenie użytkownika, nadanie mu uprawnień) jak i zaawansowanych (np. edytowanie / dodanie szablonu dokumentu / raportu, modyfikacja, 3.12. System musi działać w środowisku zintegrowanych baz danych posiadającym następujące cechy: relacyjność i transakcyjność oraz komunikacja z aplikacjami w standardzie SQL. 4. Wymagana funkcjonalność systemu 4.1. Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych: 4.2. Elektroniczny import tytułów wykonawczych z systemów wierzycielskich wraz z funkcją ręcznego wprowadzania tytułów wykonawczych do systemu egzekucyjnego. 4.3. Rozliczanie i księgowanie wpłat pobranych na skutek dokonanych środków i czynności egzekucyjnych. 4.4. Obsługa środków egzekucyjnych wraz z ewidencją i numeracją zgodną z rzeczowym wykazem akt. 4.5. Powiązanie z systemem Ognivo Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie bezpośredniego przesyłania do tego systemu zapytań o rachunki bankowe dłużników, zajęć rachunków bankowych dłużników oraz rejestrowania korespondencji przychodzącej i wychodzącej za pomocą tego systemu. 4.6. Obsługa czynności egzekucyjnych. 4.7. Obsługa przydziałów służby wraz z elektronicznym dostępem do służby pracowników wykonujących pracę w terenie. 4.8. Obsługa zbiegów egzekucyjnych z funkcją automatycznego generowania ?Adnotacji AND-1". 4.9. Obsługa korespondencji związanej z postępowaniami egzekucyjnymi wraz z ewidencjonowaniem i numerowaniem jej zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 4.10. Generowanie zestawień w celu uzgodnienia wpływów oraz w celu sporządzania sprawozdawczości ilościowej i kwotowej. 4.11. Uprawnienia dla użytkowników systemu zgodne z zakresem czynności pracowników. 4.12. Migracja danych z dotychczas użytkowanego systemu eGzekucje firmy Rekord SIsp. z o.o. z Bielska-Białej. 5. Bezpieczeństwo systemu 5.1. System zapewnia bezwzględne bezpieczeństwo i ochronę zasobów poprzez spełnienie wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych a w szczególności: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) Załącznik nr 1 Środki bezpieczeństwa tj.: a) stosowanie haseł dla identyfikacji użytkowników (z możliwością określenia przez administratora wymaganej długości hasła i stopnia skomplikowania oraz czasu obowiązywania hasła), b) ograniczenie dostępu do danych i funkcji przez nieuprawnionych użytkowników, c) identyfikacja użytkownika wykonującego transakcje krytyczne tj. wprowadzanie, modyfikacja, usuwanie oraz daty i rodzaj wykonania operacji wraz z możliwością przeglądania logów (logi w formie plików zewnętrznych), d) informator (dziennik) dostępu do Systemu, e) funkcje kontrolne zapewniają integralność, spójność i prawidłowość danych, f) tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych, g) transakcyjność operacji, h) szyfrowanie danych przechowywanych na urządzeniach mobilnych. 6. Wymagania wdrożeniowe 6.1. Prace wdrożeniowe muszą być nadzorowane przez wyznaczonego przez Wykonawcę Kierownika Projektu. Kierownik Projektu będzie współdziałał z Zespołem Zadaniowym Zamawiającego. 6.2. Wszystkie prace związane z integracjami Systemu, o których mowa w punktach 4.5 i 4.12, w tym także kontakty z autorami tych systemów oraz wynikające z tych działań koszty, leżą po stronie Wykonawcy. 6.3. W ramach wdrożenia Wykonawca wykona: a) instalację i konfigurację oprogramowania na serwerze, b) przygotowanie serwera bazodanowego do pracy z Systemem: i. Konfiguracja Systemu operacyjnego, ii. Instalacja i konfiguracja dodatkowych usług niezbędnych do prawidłowego działania Systemu, iii. Testowanie konfiguracji, iv. Instalacja, konfiguracja i testowanie serwera bazodanowego, c) Przygotowanie serwera aplikacji do pracy z Systemem, d) Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego, e) Instalacja i konfiguracja dodatkowych usług niezbędna do prawidłowego działania systemu, f) Testowanie konfiguracji. 7. Szczegółowy opis funkcjonalności systemu 7.1. Ewidencjonowanie tytułów wykonawczych: a) administracyjnych z niezbędnymi elementami wynikającymi z art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 8.06.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, b) cywilnych wpływających w związku z art. 62d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyroki, postanowienia sądów, ugody, nakazy płatnicze). 7.2. Elektroniczny import tytułów wykonawczych z systemów wierzycielskich oraz możliwość ich ręcznego wprowadzania do systemu egzekucyjnego. 7.3. Rozliczanie i księgowanie wpłat pobranych na skutek dokonanych środków i czynności egzekucyjnych. a) Wprowadzane wpłaty powinny być automatycznie rozksięgowane w programie według wybranych parametrów, zgodnie z zasadami podziału kwoty uzyskanej z egzekucji, określonymi w art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innymi obowiązującymi przepisami. b) W przypadku księgowania wpłat uzyskiwanych w prowadzonym łącznym postępowaniu egzekucyjnym ich automatyczne przypisanie do tytułów, objętych zbiegiem egzekucji, rozksięgowanie wpłaty na tytuły i należności objęte zbiegiem zgodnie z pierwszeństwem zaspokajania oraz możliwość wygenerowania wydruku i wysłania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego planu podziału zgodnego z obowiązującymi przepisami. c) Po zaksięgowaniu wpłaty dotyczącej środka egzekucyjnego możliwość wygenerowania ograniczenia/wycofania zajęcia według ustalonego wzoru.. 7.4. Obsługa środków egzekucyjnych wraz z ewidencją i numeracją zgodną z rzeczowym wykazem akt. a) Automatyczne generowanie zawiadomień o zastosowaniu środka egzekucyjnego dla zobowiązanego oraz dłużnika zajętej wierzytelności i możliwość ich wydruku. b) Generowane zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. c) Automatyczne generowanie wycofań oraz ograniczeń zawiadomień o zastosowaniu środka egzekucyjnego do dłużnika zajętej wierzytelności zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego wzorem pisma. d) Automatyczne naliczanie kosztów egzekucyjnych o których mowa w art. 64 i 64b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. e) Automatyczne nadawanie numeru zgodnego z rzeczowym wykazem akt całej korespondencji, dotyczącej środka egzekucyjnego zgodnie z ustalonym słownikiem. 7.5. Powiązanie z systemem Ognivo Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie bezpośredniego przesyłania do tego systemu zapytań o rachunki bankowe dłużników, zajęć rachunków bankowych dłużników (opatrzonych podpisem elektronicznym) oraz rejestrowania korespondencji przychodzącej i wychodzącej za pomocą tego systemu. 7.6. Obsługa czynności egzekucyjnych 7.7. Obsługa przydziałów służby wraz z elektronicznym dostępem do służby dla pracowników wykonujących pracę w terenie (poborców). a) Numeracja przydziałów służby poborców zgodnie z ustalonym słownikiem. b) Wyszukiwanie tytułów do przydziału i ich dodawanie do służby według parametrów: nazwa zobowiązanego, adres, nr tytułu. c) Możliwość wydruku przydziału i rozliczenia służby. d) Obsługa przydziałów w formie tradycyjnej oraz w formie elektronicznej (przenośne urządzenia do pracy w terenie). 7.8. Obsługa zbiegów egzekucyjnych a) Możliwość wprowadzenia informacji o zbiegu egzekucji. b) Generowanie "Adnotacji ADN-1". c) Generowanie planu podziału kwoty uzyskanej z łącznej egzekucji o którym mowa w art. 115a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 7.9. Obsługa korespondencji związanej z postępowaniami egzekucyjnymi wraz z ewidencjonowaniem i numerowaniem jej zgodnie z rzeczowym wykazem akt, w szczególności takiej jak: a) Zawiadomienia o zastosowaniu środków egzekucyjnych. b) Ograniczenia i wycofania zawiadomień o zastosowaniu środków egzekucyjnych. c) Wnioski o udostępnienie danych osobowych. d) Plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji. 7.10. Generowanie zestawień w celu uzgodnienia wpływów oraz do sprawozdawczości ilościowej i kwotowej. 7.11. Uprawnienia dla użytkowników systemu zgodne z zakresem czynności pracowników. 7.12. Migracja danych z dotychczas użytkowanego systemu eGzekucje firmy Rekord SI sp. z o.o. z Bielska-Białej. 8. Instrukcje obsługi 8.1. Zamawiający wymaga aby opracowana instrukcja uwzględniała podział kompetencji (zgodnie z nadanymi uprawnieniami) dla operatora i administratora Systemu (administracji uprawnieniami, administracji systemami bazodanowymi). 8.2. Instrukcja dla użytkownika musi być czytelna, prosta i zwięzła. 8.3. Wykonawca przygotuje i dostarczy: 8.3.1. Instrukcję użytkową opisującą sposób wykorzystania wszystkich funkcji Systemu w trakcie jego eksploatacji, 8.3.2. Pełną dokumentację powykonawczą obejmującą m.in.: a) opis parametryzacji Systemu oraz konfiguracji środowiska, b) opis procedur aktualizacyjnych, c) opis techniczny rodzajów i zastosowanych protokołów komunikacji, d) opis sposobu uruchomienia Systemu na stanowisku użytkownika, e) plan odtwarzania Systemu po awarii, 8.3.3. Wykonawca przygotuje (w trakcie realizacji zamówienia) procedury działania na okoliczność awarii Systemu i sprzętu. Procedury awaryjne muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Procedury awaryjne mają obejmować m.in.: a) komu zgłosić awarię, b) postępowanie w okresie oczekiwania na reakcję serwisu, c) osoby kontaktowe, koordynatorów dla danego typu awarii, d) ewentualne rekonfiguracje sprzętu, Systemu w celu zapewnienia właściwego dalszego jego działania. 8.3.4. Struktury wszystkich dokumentów elektronicznych służących do wymiany danych z zewnętrznymi systemami oraz udzieli wszelkich informacji koniecznych do wykonania integracji. 8.3.5. Dokumenty gwarancyjne i licencyjne uprawniające do korzystania z Systemu dostarczonego w ramach zamówienia. 8.4. Opracowaną dokumentację Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w postaci plików PDF z prawami do wyszukiwania, kopiowania, drukowania i udostępniania. Odbiór instrukcji oraz opisów nastąpi na postawie protokołu przekazania. 9. Przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych 9.1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń operatorów Systemu oraz administratorów. Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 9.2. Wykonawca musi zapewnić środowisko testowe (obejmujące pełną funkcjonalność Systemu) przez cały okres obowiązywania umowy i gwarancji, na potrzeby szkoleń i testów Zamawiającego. Środowisko to ma mieć aktualną wersję aplikacji w stosunku do produkcyjnej. 9.3. Do każdego modułu\funkcji będącego przedmiotem zamówienia Zamawiający wskaże osoby (operatorzy Systemu) (nie więcej niż 5 spośród pracowników urzędu), które Wykonawca przeszkoli. Szkoleniem objęci zostaną pracownicy bezpośrednio zaangażowani w bieżącą obsługę Systemu. 9.4. Wykonawca przeprowadzi szkolenia 2 administratorów wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie musi obejmować, co najmniej: instalację, konfigurację i administrację Systemu oraz usług sieciowych udostępnianych przez serwer, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami, utrzymanie bieżące, tworzenie kopii bezpieczeństwa, odtwarzanie Systemu po awarii. 9.5. W grupie użytkowników modułu wspomagającego do przeszkolenia zostanie wskazany przez Zamawiającego lider, który dodatkowo zostanie przeszkolony w zakresie możliwości parametryzacji aplikacji będącej przedmiotem szkolenia oraz będzie osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą w zakresie merytorycznej obsługi systemu. 9.6. Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych. 9.7. Potwierdzeniem odbytych szkoleń wdrożeniowych będą listy obecności sporządzane w dniu szkolenia. 9.8. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników szkoleń, także w formie elektronicznej 10. Harmonogram prac Realizacja i rozliczenie prac wdrożeniowych będzie następowało zgodnie z harmonogramem. ETAP Zadanie Termin wykonania I Dostawa i wdrożenie Systemu na danych testowych pochodzących z systemu obecnie eksploatowanego 5 tygodni od daty podpisania umowy I.I Instalacja systemu i uruchomienie środowiska testowego na danych pochodzących z systemu obecnie eksploatowanego I.II Przeprowadzenie szkoleń użytkowników II Uruchomienie produkcyjne Systemu i migracja danych do środowiska produkcyjnego 6 tygodni od daty podpisania umowy II.I Uruchomienie produkcyjne systemu i migracja danych z systemu obecnie eksploatowanego do środowiska produkcyjnego II.II Dostarczenie urządzeń przenośnych dla modułu Poborca i uruchomienie modułu Poborca na tych urządzeniach III Weryfikacja funkcjonalności systemu, weryfikacja migracji danych produkcyjnych 12 tygodni od daty zakończenia etapu II III.I Weryfikacja funkcjonalności systemu zgodnie ze specyfikacją, weryfikacja przeniesienia danych z systemu obecnie eksploatowanego 11. Gwarancja 11.1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony i zainstalowany w ramach zamówienia System na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia. 11.2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wdrożony do eksploatacji System jest sprawny i wolny od wad fizycznych 11.3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni: 11.3.1. Poprawne działanie Systemu, 11.3.2. Diagnozowanie i usuwanie wszelkich wad, usterek i awarii w funkcjonowaniu Systemu, które zostaną ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji, utrudniających lub uniemożliwiających pracę zgodnie z założeniami lub przepisami prawa przy zachowaniu następujących terminów: - czas usunięcia awarii lub zapewnienie alternatywnego sposobu pracy na systemie - do 2 dni roboczych, - czas usunięcia usterki/błędu - do 3 dni roboczych, przy czym awaria krytyczna rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które jest niemożliwe do samodzielnego usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO, a uniemożliwia eksploatację systemu, natomiast usterka/błąd to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, która jednak nie powoduje konieczności wstrzymania eksploatacji systemu. Podane terminy mogą ulec zmianie, każdorazowo w wyniku ustaleń pomiędzy STRONAMI, jak i w przypadku kiedy usuwanie powyższych problemów jest niemożliwe z powodów na które WYKONAWCA nie miał bezpośredniego wpływu. 11.3.3. Informowania o sposobie rozwiązania problemów zgłaszanych przez Zamawiającego, 11.3.4. Obsługę gwarancyjną nowych funkcjonalności wykonanych w ramach asysty technicznej. 11.4. Termin gwarancji dla Systemu ulega przedłużeniu o czas trwania awarii (gdzie czas trwania rozumiany jest jako czas liczony od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, do dnia dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej wersji Systemu). 11.5. Wszelkie koszty usuwania wad, usterek i awarii, których przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 11.6. Koszty usuwania usterek i awarii, będących skutkiem działania Zamawiającego niezgodnego z dostarczoną instrukcją wdrożonego Systemu, ponosi Zamawiający. 11.7. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy na serwis pogwarancyjny na żądanie Zamawiającego. Cena świadczenia serwisu pogwarancyjnego zostanie ustalona odrębną umową serwisową. 12. Asysta techniczna 12.1. Wykonawca zapewni asystę techniczną na okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia. 12.2. W ramach asysty technicznej Wykonawca zobowiązuje się do: 12.2.1. Udzielania pomocy technicznej i merytorycznej w godzinach od 08:00 do 16:00 w zakresie funkcjonowania Systemu, 12.2.2. Bieżące dostosowywanie Systemu do obowiązujących przepisów prawa poprzez dostarczanie nowych wersji Systemu przed terminem obowiązywania nowych przepisów; Zamawiający nie ma obowiązku informowania Wykonawcy o zmianie przepisów, 12.2.3. Dostarczanie aktualnych wersji Systemu zwiększających jego funkcjonalność, 12.2.4. Informowania drogą pisemną o zmianach w Systemie objętym zamówieniem, 12.2.5. Dostawy narzędzi umożliwiających zautomatyzowanie prac związanych z instalacją Systemu, 12.2.6. Dostawy aktualizacji (w wersji elektronicznej) dokumentacji technicznej systemów, w tym optymalnych parametrów sprzętu, w przypadku istotnych zmian z punktu widzenia użytkownika lub administratora Systemu (tj. zmiany struktury baz danych, dodania nowych funkcji, a także istotnych z punktu widzenia ustawy o ochronie danych osobowych w terminie 1 miesiąca od dnia wprowadzenia zmian. 12.2.7. Dostarczenia zaktualizowanej wersji instrukcji dla użytkowników i instrukcji dla administratorów w formacie PDF z prawami do wyszukiwania, kopiowania i drukowania 12.3. Wszystkie koszty asysty technicznej Wykonawca ma uwzględnić w kwocie oferty. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 48700000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 491
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA etap I - 5 tygodni od daty zawarcia umowy etap II - 6 tygodni od daty zawarcia umowy etap III - 12 tygodni od daty zakończenia etapu II Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony i zainstalowany w ramach zamówienia System na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni asystę techniczną na okres co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) - pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie "Zbiorcze zestawienie ofert" na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowa gwarancja i asysta techniczna Systemu30,00
Dodatkowa gwarancja na urządzenia przenośne10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-20, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W sekcji III.3) wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - Zamawiający wymaga złożenia jedynie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: