Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Arkadia Mazowiecka ? Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno ? Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą ?...

mazowieckie, Słupno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500162311-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09472 Słupno
Ulica
ul. Miszewska
Nr telefonu
024 2679560, 2679584
Email
ug@slupno.eu
Strona www
www.ugslupno.bip.org.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500162311-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Gmina Słupno: Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - ETAP II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556469-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Słupno, Krajowy numer identyfikacyjny 61101599700000, ul. ul. Miszewska  , 09472   Słupno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 2679560, 2679584, e-mail ug@slupno.eu, faks 242 612 977.
Adres strony internetowej (url): www.ugslupno.bip.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - ETAP II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WIR.271.1.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn."Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej" ETAP II. Zakres prac budowlanych dla przebudowy drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno (ul. Pocztowa, Bociania, Orla) ETAP II na odcinku ul. Pocztowa od km 1+120 do km 1+350, ul. Bociania od km 0+000 do km 0+300 wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Słupianki przez ul. Bocianią Ul. Pocztowa od km 1+120 do km 1+350 Kanalizacja deszczowa - studnie C1, C2, C3, C4, C26 do C21 wraz z przykanalikami. Uzupełnienie nawierzchni po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w konstrukcji: ? warstwa kruszywa łamanego grub. 20 cm ? warstwa wiążąca grub. 6 cm ? warstwa ścieralna na całości jezdni grub. 5 cm Ul. Bociania Wykonanie konstrukcji jezdni od km 0+000 do km 0+300 wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi. Kanalizacja deszczowa od studni C4 do C13 wraz z przykanalikami, studnie od C14 do C20 bez przykanalików oraz studnia B26 wraz z zespołem urządzeń odprowadzających wodę deszczową do rzeki Słupianki (pompownia, studnia rozprężna, osadnik B27, studnia B27 wylot B) Na powyższych odcinkach należy usunąć kolizje związane z przebudową urządzeń podziemnych (sieć gazowa, telekomunikacja, sieć elektryczna), a także ułożyć rury osłonowe pod zjazdami zgodnie z projektami branżowymi. Ul. Orla Wykonanie pełnej konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami wraz z usunięciem kolizji urządzeń podziemnych. 2. CPV: 45000000-7; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II - dokumentacja projektowa, STWiOR i zapisy SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności tj. 1) układanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnie asfaltowe i z kostki betonowej, 2) układanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 3) układanie nawierzchni z kostki betonowej, 4) montaż sieci kanalizacyjnych. 5. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1641849.56
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "WASKOP" Elżbieta Wasek
Email wykonawcy: elzbieta.wasek@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Walecznych 9a/14
Kod pocztowy: 09-409
Miejscowość: PŁOCK
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2349300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2349300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2349300.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie