Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnych do tego celu urządzeń.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500162310-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-170 Warszawa
Ulica
ul. Młynarska
Nr telefonu
22 8511612
Email
miroslawa.plominska@strazmiejska.waw.pl
Strona www
http://www.strazmiejska.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500162310-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnych do tego celu urządzeń.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 1527142800000, ul. ul. Młynarska  43/45, 01-170  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 8511612, e-mail miroslawa.plominska@strazmiejska.waw.pl, faks 22 6656044.
Adres strony internetowej (url): http://www.strazmiejska.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą niezbędnych do tego celu urządzeń.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SM-WZP-2131-19/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy wraz z dostawą niezbędnych do tego elementów i urządzeń. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi zachowanie dotychczas używanych numerów telefonicznych MSISDN, przeniesienie numeru za zasadach zgodnych z Prawem Telekomunikacyjnym, łączność głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz transmisję danych. Realizacja usługi odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę łączy bezpośrednich, aktywnych kart SIM oraz fabrycznie nowych urządzeń końcowych (telefonów komórkowych).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64212000-5

Dodatkowe kody CPV: 32250000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Umowa została zawarta w wyniku przystąpienia do umowy ramowej Nr CSD/B/X/2/2/4/76/18 z dnia 15.06.2018 r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 196578.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polkomtel Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Kod pocztowy: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 181232.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 181232.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181232.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 Umowy ramowej Nr CSD/B/X/2/2/4/76/18 z dnia 15.06.2018 r. W związku z czym została zawarta umowa wykonawcza z Wykonawcą, po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji.
 
drukuj ogłoszenie