Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500162104-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20950 Lublin
Ulica
Al. Racławickie
Nr telefonu
(81) 445 41 59
Email
dzp@kul.pl
Strona www
http://bip.kul.lublin.pl/16027.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500162104-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569304-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 51406400000, ul. Al. Racławickie  14, 20950   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. (81) 445 41 59, e-mail dzp@kul.pl, faks (81) 445 41 63.
Adres strony internetowej (url): http://bip.kul.lublin.pl/16027.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZP-240/PN-p30/033/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego napojów profilaktycznych dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Dostawy odbywać się będą nie częściej niż trzy razy w tygodniu przez cały okres trwania umowy według własnego zapotrzebowania Zamawiającego. 3.Wykonawca zapewnia realizację dostaw sukcesywnie, w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Przez "dni robocze" rozumie się dni od poniedziałku do piątku. Za dzień złożenia zamówienia uważa się dzień przesłania zamówienia Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15981000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20416.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GULIK Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Długa 2
Kod pocztowy: 05-860
Miejscowość: Płochocin
Kraj/woj.: -

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27060.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27060.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27060.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20416.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gulik Sp. z.o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Długa 2
Kod pocztowy: 05-860
Miejscowość: Płochocin
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27060.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27060.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27060.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie