Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wyposażenie wnętrz modernizowanego skrzydła północnego sanatorium Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy-Zdroju w zasłony, firany, narzuty, lustra i...

małopolskie, Krynica-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500161910-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Nowotarskiego
Nr telefonu
184 712 395
Email
bptaszek@kryniczanka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500161910-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.: Wyposażenie wnętrz modernizowanego skrzydła północnego sanatorium Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy-Zdroju w zasłony, firany, narzuty, lustra i akcesoria łazienkowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556443-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 49190027500000, ul. Nowotarskiego  9/4, 33-380   Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 712 395, e-mail bptaszek@kryniczanka.pl, faks 184 715081.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie wnętrz modernizowanego skrzydła północnego sanatorium Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy-Zdroju w zasłony, firany, narzuty, lustra i akcesoria łazienkowe.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-271-15/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie wnętrz modernizowanego skrzydła północnego sanatorium Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy-Zdroju w zasłony, firany, narzuty, lustra i akcesoria łazienkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA WNĘTRZ W SANATORIUM "NOWE ŁAZIENKI MINERALNE" W KRYNICY ZDROJU - wg pakietów: Pakiet I - dostawa luster Pakiet II - dostawa zasłon, firan, narzut Pakiet III - dostawa akcesoriów łazienkowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 38622000-1

Dodatkowe kody CPV: 39515000-5, 39511000-7, 44410000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa luster
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7876.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Katarzyna Kaczmarczyk w&w Design
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pokoju 8A/7
Kod pocztowy: 40-859
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9416.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9416.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9471.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa zasłon, firan, narzut
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Odpowiada to normie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: dostawa akcesoriów łazienkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11610.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Katarzyna Kaczmarczyk w&w Design
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pokoju 8A/7
Kod pocztowy: 40-858
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11079.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5596.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11079.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie