Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pt.: Zakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i...

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500161714-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-010 Bydgoszcz
Ulica
ul. Dworcowa
Nr telefonu
52 3705717
Email
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Strona www
www.zdw-bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500161714-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pt.: Zakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi projektu pt.: "System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi w Województwie Kujawsko - Pomorskim".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 092364160, ul. ul. Dworcowa  80, 85-010  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
Adres strony internetowej (url): www.zdw-bydgoszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pt.: Zakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi projektu pt.: "System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi w Województwie Kujawsko - Pomorskim".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDW.N4.361.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Udzielenie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pt.: Zakup transmisji danych wraz z kartami SIM niezbędnych do działania i obsługi projektu pt.: "System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi W związku z koniecznością wykonania usług uzupełniających związanych z koniecznością zapewnienia transferu danych do urządzeń BRD, stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów, tabletów, smartfonów i GPS systemu ewidencji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64210000-1

Dodatkowe kody CPV: 72700000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4439.40
Waluta Euro
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INVENTIA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rodziny Ulmów 14
Kod pocztowy: 02-777
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23695.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23695.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23695.68
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 09.05.2016r. Zamawiający przewidział zamówienie uzupełniające w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu do kwoty 33 809,73 zł netto. W dniu 21.11.2017r. został złożony wniosek o zamówienie uzupełniające na kwotę 4 129,32 zł netto, a więc pozostało 29 680,41 zł netto z zamówienia podstawowego. Umowa podstawowa została zawarta w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego tj. 27.05.2016r. Zamówienie uzupełniające związane jest z koniecznością zapewnienia transferu danych do urządzeń BRD, stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów, tabletów, smartfonów i GPS systemu ewidencji. Podstawowa umowa nr ZDW.N4.361.24.2016 zakupu kart sim wraz z transferem danych do w/w urządzeń oraz zamówienia uzupełniającego nr ZDW.N4.361.74.2017 wygasa w dniu 15.06.2018r. Wydział Dróg przygotowuje dokumentację potrzebną do przeprowadzenia nowego przetargu na przedmiotowe usługi, ale w związku z opóźnieniem spowodowanym chorobą pracownika za to odpowiedzialnego, nie zdąży z wymaganymi formalnościami i wyłonieniem Wykonawcy do 15.06.2018r. W związku z powyższym do czasu zakończenia procedury przetargowej i podpisania nowej umowy, konieczne jest zamówienie uzupełniające z bieżącym Wykonawcą w celu zminimalizowania ewentualnych przerw w działaniu urządzeń systemu ewidencji. Możliwość przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego w celu zapewnienia nieprzerwanej łączności z urządzeniami jest dopuszczalna przez § 12 Umowy podstawowej.
 
drukuj ogłoszenie