Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru gminy Olecko

warmińsko-mazurskie, Olecko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500161706-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
19-400 Olecko
Ulica
Kolejowa
Nr telefonu
87 5202147, 5202475
Email
starostwo@powiat.olecko.pl
Strona www
www.powiat.olecko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500161706-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Powiat Olecki: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru gminy Olecko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: "Cyfrowy Region RPWM.03.00.00"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550394-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Olecki, Krajowy numer identyfikacyjny 790671194, ul. Kolejowa  32, 19-400   Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 5202147, 5202475, e-mail starostwo@powiat.olecko.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.olecko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla części obszaru gminy Olecko
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GN.ZP.272.1.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (dalej zwanej EGiB) dla części obszaru gminy Olecko wraz wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Zamawiającego utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych EGiB. 2. Usługa dotyczy następujących obrębów ewidencyjnych: 2.1. Doliwy - Id 281304_5.0007 2.2. Duły - Id 281304_5.0008 2.3. Jaśki - Id 281304_5.0011 2.4. Kijewo - Id 281304_5.0013 2.5. Olszewo - Id 281304_5.0018 2.6. Raczki Wielkie - Id 281304_5.0021 2.7. Zabielne - Id 281304_5.0026 3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 4. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 249) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, ze zm.). 5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) pełnienie funkcji kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn.zm. -dalej zwana pgik:) Czynności kierownika: ? reprezentowanie Wykonawcy w relacji z Zamawiającym, ? prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym, w tym uzgodnień harmonogramu (o którym mowa w pkt 3.20. OPZ), ? prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia, ? organizacja pracy Zespołu Wykonawcy, ? sporządzenie Planu realizacji zamówienia, w tym zakresu wykonywanych czynności i terminów ich realizacji dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych wskazanych w OPZ, ? pozyskanie niezbędnych danych do realizacji prac, ? składanie comiesięcznych raportów, będących sprawozdaniem z postępu realizowanych prac oraz poprawności opracowywanych produktów dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych, ? nadzór nad postępem prac i jakością, ? prowadzenie kontroli opracowania. b) pełnienie funkcji specjalisty zespołu wykonawcy, który będzie wykonywał następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: kontrola wewnętrzna, merytoryczny nadzór, opracowywanie zbiorów bazy danych EGiB, redakcja kartograficzna mapy zasadniczej w zakresie EGiB. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji umowy, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników, o których mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi dowody potwierdzające spełnienie tego obowiązku. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ- Istotnych postanowieniach umowy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis sposobu jego realizacji oraz charakterystykę poszczególnych obrębów ewidencyjnych zwiera Załącznik nr 4 do SIWZ - OPZ wraz z załącznikami do OPZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72314000-9

Dodatkowe kody CPV: 71356100-9, 71354300-7, 71700000-5, 72312100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 336700
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI M.Brzostowski i J.Nowacki sp. z o.o. - lider konsorcjum
Email wykonawcy: geokart_biuro@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Senatorska 12A
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: PROGIS sp. z o.o. - partner konsorcjum
Email wykonawcy: biuro@progis.com.pl
Adres pocztowy: Warszawska 8
Kod pocztowy: 11-500
Miejscowość: Giżycko
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 414141
Oferta z najniższą ceną/kosztem 414141
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 414141
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie