Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa wyposażenia Przedszkola w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawicy w ramach realizowanego przez...

małopolskie, Zawoja

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500161546-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
34222 Zawoja
Ulica
Zawoja
Nr telefonu
33 8775-015
Email
a.winczewska@zawoja.ug.pl
Strona www
www.zawoja.ug.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500161546-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Gmina Zawoja: Dostawa wyposażenia Przedszkola w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawicy w ramach realizowanego przez Gminę Zawoja projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja". Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR oraz wyposażenie szkoły w Skawicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja" realizowany w ramach Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579762-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zawoja, Krajowy numer identyfikacyjny 7218201900000, ul. Zawoja  1307, 34222   Zawoja, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 8775-015, e-mail a.winczewska@zawoja.ug.pl, faks 33 8775-015.
Adres strony internetowej (url): www.zawoja.ug.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia Przedszkola w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawicy w ramach realizowanego przez Gminę Zawoja projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Zawoja". Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR oraz wyposażenie szkoły w Skawicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.19.2018.AW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach realizacji zamówienia planuje się zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do dwóch przedszkoli zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Zawoi Centrum oraz Szkole Podstawowej w Skawicy oraz wyposażenie szkoły w Skawicy. Zamawiający informuje, że ilekroć w SIWZ lub jego załącznikach, przedmiot zamówienia zostanie opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub wskazaniem pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, należy je rozumieć jako przykładowe - w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Ponadto przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Oznacza to ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39150000-8

Dodatkowe kody CPV: 39161000-8, 39290000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zabawki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W w/w postępowaniu ogłoszonym w BZP Numer ogłoszenia: 579762-N-2018 z dnia 2018-06-27 do części I nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pomoce dydaktyczne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W w/w postępowaniu ogłoszonym w BZP Numer ogłoszenia: 579762-N-2018 z dnia 2018-06-27 do części II nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Meble
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W w/w postępowaniu ogłoszonym w BZP Numer ogłoszenia: 579762-N-2018 z dnia 2018-06-27 do części III wpłynęła jedna oferta, jednakże podana w niej cena znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanej części. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Meble
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W w/w postępowaniu ogłoszonym w BZP Numer ogłoszenia: 579762-N-2018 z dnia 2018-06-27 do części IV wpłynęła jedna oferta, jednakże podana w niej cena znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie wskazanej części zadania. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Łazienka (szkoła + przedszkole)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W w/w postępowaniu ogłoszonym w BZP Numer ogłoszenia: 579762-N-2018 z dnia 2018-06-27 do części V nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Pomoce dydaktyczne (sprzęt elektroniczny)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W w/w postępowaniu ogłoszonym w BZP Numer ogłoszenia: 579762-N-2018 z dnia 2018-06-27 do części VI nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Pomoce dydaktyczne (pozostałe)
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W w/w postępowaniu ogłoszonym w BZP Numer ogłoszenia: 579762-N-2018 z dnia 2018-06-27 do części VII nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie