Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

574261-N-2018

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500161541-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-200 Sosnowiec
Ulica
Plonów
Nr telefonu
32 291 79 22
Email
sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl
Strona www
www.mzuk.sosnowiec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500161541-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Miejski Zakład Usług Komunalnych: 574261-N-2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574261-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul. Plonów  22/I, 41-200   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.sosnowiec.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.mzuk.sosnowiec.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
574261-N-2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/29/I/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ I: przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem) ubrań roboczych , szytych na wymiar. Tabela rozmiarów zamawianych ubrań, stanowić będzie załącznik do każdego zamówienia częściowego, przesyłanego Dostawcy. Tabela ta zawierać będzie dodatkowo nazwisko i imię pracownika , aby Dostawca mógł uszyte i dostarczone ubranie odpowiednio oznaczyć ( dopiętą kartką z imieniem i nazwiskiem do opakowania zawierającego ubranie). Dostawca zobowiązany jest do obmiaru każdego pracownika przed dokonaniem realizacji zamówienia objętego przedmiotem umowy , celem maksymalnego wykluczenia wszelkich reklamacji dotyczących rozmiaru. Termin realizacji zamówienia nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego przesłanego faxem lub droga elektroniczną. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt. Zamówienia będą odbywać się partiami wg uzgodnień z Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Powyższe dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00, przy czym osoby wskazane w umowie muszą być obecne w dniu dostawy przy sprawdzaniu zgodności dostawy z przedmiotem zamówienia. Ubrania robocze winny być opatrzone nadrukiem oraz logo MZUK, którego wzór znajduje się poniżej opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 " WYMAGANIA". Wymagania co do znakowania odzieży: - znakowanie potwierdzające oryginalność zastosowanych materiałów powinno być umiejscowione bezpośrednio na odzieży lub na etykietach po wewnętrznej stronie, - znakowanie powinno być trwale przytwierdzone, - znaki graficzne powinny być wystarczająco duże, aby były zrozumiałe i czytelne, - znakowanie tzw. producenckie powinno zawierać następujące informacje: - nazwę znak lub cechy rozpoznawcze producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, - rozmiar ubrania, - instrukcję czyszczenia lub prania, - rok produkcji, - znakowanie powinno być odporne na czyszczenie i pranie. UWAGA: Ubrania będą poddawane działaniom temperatury o wysokości do 60ºC podczas prania wodnego oraz działaniom środków chemicznych podczas prania chemicznego. Transakcja kupna/sprzedaży między Zamawiającym a Dostawcą podlega wszelkim prawom i normom zawartym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta. CZĘŚĆ II: przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem) odzieży roboczej, obuwia roboczego, ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników MZUK Sosnowiec. Termin realizacji zamówienia nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (zamówienie częściowe faxem/ e mailem). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 " WYMAGANIA". Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przy dostawie, atestów dotyczących poszczególnych środków ochrony indywidualnej . Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania innych artykułów niż podane w załączniku, w przypadkach uzasadnionych i niemożliwych do przewidzenia na tym etapie postępowania. Rozliczenie będzie następowało na podstawie cen indywidualnych dostawcy. Dostawca zobowiązuje się każdorazowo dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt. Zamówienia będą odbywać się partiami wg uzgodnień z Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji. Powyższe dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00, przy czym osoby wskazane w umowie muszą być obecne w dniu dostawy przy sprawdzaniu zgodności dostawy z przedmiotem zamówienia. Wymagania co do znakowania odzieży: - znakowanie potwierdzające oryginalność zastosowanych materiałów powinno być umiejscowione bezpośrednio na odzieży lub na etykietach po wewnętrznej stronie, - znakowanie powinno być trwale przytwierdzone, - znaki graficzne powinny być wystarczająco duże, aby były zrozumiałe i czytelne, - znakowanie tzw. producenckie powinno zawierać następujące informacje: - nazwę znak lub cechy rozpoznawcze producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, - rozmiar ubrania, - instrukcję czyszczenia lub prania, - rok produkcji, - znakowanie powinno być odporne na czyszczenie i pranie. UWAGA: Ubrania będą poddawane działaniom temperatury o wysokości do 60ºC podczas prania wodnego oraz działaniom środków chemicznych podczas prania chemicznego. Transakcja kupna/sprzedaży między Zamawiającym a Dostawcą podlega wszelkim prawom i normom zawartym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Sposób rozliczenia: forma bezgotówkowa, rozliczenie za wykonane zamówienie realizowane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych każdorazowo przez Wykonawcę po odbiorze materiałów przez Zamawiającego. Termin płatności przelewem na konto Wykonawcy 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 2. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy/com do wykonania. Pozostały zakres Wykonawca realizuje własnymi siłami. 3. Nie ogranicza się liczby części zamówienia , którą można udzielić jednemu Dostawcy. Oferta może być złożona na 2 części postępowania. Warunkiem złożenia oferty jest możliwość realizacji wszystkich artykułów wyszczególnionych w Załącznikach dotyczących cen jednostkowych. Brak jakiegokolwiek artykułu z danej części, spowoduje odrzucenie oferty dla tej części . W postępowaniu, zostanie wyłoniony Dostawca dla każdej część postępowania, dlatego dopuszcza się możliwość złożenia oferty dotyczącej tylko jednej części. 4. Podane ilości asortymentu mają charakter szacunkowy i nie są wiążące . 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania innych artykułów niż podane w załączniku w przypadkach uzasadnionych i niemożliwych do przewidzenia na tym etapie postępowania. W takim przypadku rozliczenie odbywać się będzie na podstawie cen indywidualnych. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania przedmiotu umowy w wysokości 20 % wartości określonej w umowie. Niewykorzystanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego na powyższych zasadach nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń. 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sosnowiec - Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych jest Pan Daniel Lechowicz, elektrycy@mzuk.sosnowiec.pl telefon: 792-03-09-73. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników MZUK Sosnowiec, numer referencyjny ZP 29/I/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 18100000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem) ubrań roboczych , szytych na wymiar.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36585.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Produkcyjno-Handlowa " PRIMA" Robert Grabarczyk
Email wykonawcy: fphprima@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 64
Kod pocztowy: 41-807
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27342.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27342.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27342.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem) odzieży roboczej, obuwia roboczego, ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników MZUK Sosnowiec.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150406.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Produkcyjno-Handlowa " PRIMA " Robert Grabarczyk
Email wykonawcy: fphprima@gmail.com
Adres pocztowy: Mickiewicz 64
Kod pocztowy: 41-807
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 135631.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114034.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138327.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: