Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 8 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM...

zachodniopomorskie, Police

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500161397-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-010 Police
Ulica
ul. Bankowa
Nr telefonu
91 4311300, 3175037
Email
zgkimpolice@pro.onet.pl
Strona www
www.zgkim.police.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500161397-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 8 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572039-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny 81054370729113, ul. ul. Bankowa  18, 72-010   Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4311300, 3175037, e-mail zgkimpolice@pro.onet.pl, faks 913 175 037.
Adres strony internetowej (url): www.zgkim.police.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Piastów 8 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac - zgodnie z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 14 do siwz, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 6 do siwz, z przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 7 do siwz. 3. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne są jedynie nazwami przykładowymi. Dopuszcza się materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przywołanych w dokumentacji. Materiały i urządzenia równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 4 siwz. UWAGA. Ilekroć w przedmiarze robót określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że mają one wyłącznie charakter przykładowy i dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 5. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i orientacyjny. Ilości i zakres prac nie są wiążące dla wykonawcy i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do przygotowania oferty. 6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 11. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45443000-6

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45400000-1, 45262100-2, 45421000-4, 45321000-3, 45410000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 138676.91
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GK-BUD Konrad Grabiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Parkowa 56e m 6
Kod pocztowy: 71-621
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 149771.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149771.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 149771.06
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: