Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Nowodworskiej 40/13, Rybaki 4/6 i Samotnej 3/109 w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500160985-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85011 Bydgoszcz
Ulica
ul. Śniadeckich
Nr telefonu
523 481 600
Email
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Strona www
http://bip.adm.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500160985-N-2018 z dnia 11-07-2018 r.
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.: Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Nowodworskiej 40/13, Rybaki 4/6 i Samotnej 3/109 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567595-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 9045850700000, ul. ul. Śniadeckich  1, 85011   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 481 600, e-mail zamowieniapubliczne@adm.com.pl, faks 523 481 607.
Adres strony internetowej (url): http://bip.adm.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Nowodworskiej 40/13, Rybaki 4/6 i Samotnej 3/109 w Bydgoszczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
49/PA/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont lokali mieszkalnych przy ul. Nowodworskiej 40/13, Rybaki 4/6 i Samotnej 3/109 w Bydgoszczy. Zakres prac obejmuje roboty w branży: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45211341-1, 45332000-3, 45332400-7, 45410000-4, 45442100-8, 45310000-3, 45311000-0, 45333000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Nowodworskiej 40/13, Rybaki 4/6 i Samotnej 3/109 w Bydgoszczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 98604.41
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ,,KRZYŚ-BUD" Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Czyż
Email wykonawcy: anulka8211@wp.pl
Adres pocztowy: Kołaczkowo , ul. Św. Wojciecha 4
Kod pocztowy: 89-200
Miejscowość: Szubin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 222000.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Remont lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Nowodworskiej 40/13, Rybaki 4/6 i Samotnej 3/109 w Bydgoszczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37450.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U.,,BUDMOT" Łukasz Zaborowski
Email wykonawcy: budmot@wp.pl
Adres pocztowy: Filmowa 6
Kod pocztowy: 85-836
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 37450.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37450.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37500.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie