Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja budynku Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

śląskie, Cieszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500187941-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
07-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
43400 Cieszyn
Ulica
Rynek
Nr telefonu
033 4794200, 4794350
Email
inwestycje@um.cieszyn.pl
Strona www
www.um.cieszyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500187941-N-2018 z dnia 07-08-2018 r.
Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna: Modernizacja budynku Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe dla poddziałania: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568785-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cieszyn, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Cieszyna, Krajowy numer identyfikacyjny 51570900000, ul. Rynek  1, 43400   Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 4794200, 4794350, e-mail inwestycje@um.cieszyn.pl, faks 033 4794303, 4794361.
Adres strony internetowej (url): www.um.cieszyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku Muzeum Drukarstwa w Cieszynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.9.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji "Modernizacja Muzeum Drukarstwa" Zamówienie obejmuje w szczególności: a) wykonanie dokumentacji projektowej, b) uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, c) wykonanie robót budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu, d) sprawowanie nadzoru autorskiego, e) uzyskanie decyzji administracyjnych na użytkowanie - w razie nałożenia takiego obowiązku. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 2.1. Prace wstępne i przygotowawcze dla celów projektowych: - wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych dla terenu objętego opracowaniem, - uzyskanie warunków technicznych przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu, - uzyskanie uzgodnień branżowych, 2.2. Opracowanie projektu budowlanego w 5 egzemplarzach, zawierającego: 2.2.1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), który powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych poświadczo¬nej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Część opisowa PZT powinna określać: 1) przedmiot inwestycji, 2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania; 3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym m.in. oświetlenie zewnętrzne budynku, przebudowę urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi - przyłączy gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącza ener-getycznego, nową nawierzchnię podwórka z kostki granitowej, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospoda-rowania działki lub terenu; 4) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, po-wierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z decyzją o warunkach zabudowy; 5) dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków; 6) dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budow-lanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego; 7) informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowla-nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 8) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych; 9) w przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w PN-ISO 9836:1997. Część rysunkowa PZT, sporządzona na mapie do celów projektowych powinna określać: 10) orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata; 11) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projek-towanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, ro-dzaj i zasięg uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakte-rystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z drogą pożarową; 12) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu; 13) ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu; 14) urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne rzędne i wymiary; 15) układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: gazowych i kanalizacyjnych oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych; 16) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów; 2.2.2. Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. Opis techniczny (PAB) powinien określać: 1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu oraz jego charakterystyczne para¬metry tech-niczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji; 2) formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowa¬nia do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane; 3) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (sta-tyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawo-wych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu; 4) sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 5) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapew-niające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzew-czych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; 6) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, 7) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) 8) dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowa-dzania ścieków, b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne - mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 9) warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach - zaopiniowane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż. Część rysunkowa PAB, sporządzona z uwzględnieniem § 7 Prawa budowlanego, powinna przedstawiać: 10) elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu bu-dowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z okre-śleniem graficznym lub opisowym na rysunku wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji; 11) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego. 12) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w ppkt 12; 13) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w ppkt 12; 14) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: a) instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne, b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną, c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych Część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to także klas odporności ogniowej elementów budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe oraz obudowy dróg ewakuacyjnych. Część rysunkowa powinna wyróżniać graficznie stan istniejący. 2.3. Opracowanie w 5 egz. Informacji o obszarze oddziaływania obiektu, która powinna zawierać: 1) wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu; 2) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. 2.4. Opracowanie w 5 egz. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126) 2.5. Opracowania projektów wykonawczych (PW) uzupełniających i uszczegóławiających projekt budowlany w szczególności PW instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, instalacji piorunochronnej oraz PW instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej uzgodnionego pz rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż.- 5 egz. 2.6. Opracowania przedmiaru robót i kosztorysu obejmujących zakres prac wynikający z opracowanej dokumentacji projektowej. - 2 egz. 2.7. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 kpl. 2.8. Wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej. 2.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w niniejszym załaczniku oraz załaczniku nr 5 do SIWZ "Program Funkcjonalno Użytkowy? (dalej zwany PFU) 2.10. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy określony został w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 6 do SIWZ - projekt umowy. 2.11. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres zadeklarowany w ofercie, który liczony będzie od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego. Termin ten nie może jednak być krótszy niż 36 miesięcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45262210-6, 45262400-5, 45262520-2, 45262300-4, 45223210-1, 45223500-1, 45261210-9, 45223220-4, 45421000-4, 45450000-6, 45432100-5, 45233222-1, 45111291-4, 45232410-9, 45300000-0, 71000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Modernizacja budynku Muzeum Drukarstwa w Cieszynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1422802.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany Jacek Matyszkiewicz
Email wykonawcy: biuro@matyszkiewicz.pl
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 41, 43-230
Kod pocztowy: 43-230
Miejscowość: Goczałkowice Zdrój
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1700000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1700000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1700000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 369 000.00 netto
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie