Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

mazowieckie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33839613
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76A, ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na zasadach określonych w "Regulaminie udzielania
zamówień MPWiK Sp. z o.o.", na wykonanie zadania pn.:
"Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Okrzei w Lesznie na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Podkowińskiego- etap II"
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PCV pełnościennych (lita), o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 (wg ISO) DN500 o długości ca 246,5mb oraz
DN 400 o długości ca 287,50mb wraz z przebudową do granicy posesji przyłączy kanalizacji ogólnospławnej DN160-200mm.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w "Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.", spełnia wymagania SIWZ i jednocześnie posiada najniższą cenę.
Termin składania ofert upływa w dn. 12.10.2018r. o godz. 9.00. Oferty należy składać w formie
pisemnej w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno, w sekretariacie - budynek A, I piętro.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dn. 12.10.2018r. do godz. 9.00 wadium
w kwocie 12 000,00 zł w formie:
a) pieniądza,
b) poręczenia bankowego lub ubezpieczyciela,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 12.10.2018r. o godz. 9.15, budynek A- sala narad.
Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.
Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert - cena 100%.
Termin związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., albowiem niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ww. ustawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji: Marta Książek, Dagmara Mikołajczak
tel. 65-529-83-15, fax 65-529-83-71
oraz na stronie internetowej: http://mpwik-leszno.pl, w zakładce Przetargi.
33839613
drukuj ogłoszenie