Ogłoszenie

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

mazowieckie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33839613
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76A, ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na zasadach określonych w "Regulaminie udzielania
zamówień MPWiK Sp. z o.o.", na wykonanie zadania pn.:
"Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Okrzei w Lesznie na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Podkowińskiego- etap II"
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur PCV pełnościennych (lita), o sztywności obwodowej SN 8kN/m2 (wg ISO) DN500 o długości ca 246,5mb oraz
DN 400 o długości ca 287,50mb wraz z przebudową do granicy posesji przyłączy kanalizacji ogólnospławnej DN160-200mm.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w "Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.", spełnia wymagania SIWZ i jednocześnie posiada najniższą cenę.
Termin składania ofert upływa w dn. 12.10.2018r. o godz. 9.00. Oferty należy składać w formie
pisemnej w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno, w sekretariacie - budynek A, I piętro.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dn. 12.10.2018r. do godz. 9.00 wadium
w kwocie 12 000,00 zł w formie:
a) pieniądza,
b) poręczenia bankowego lub ubezpieczyciela,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 12.10.2018r. o godz. 9.15, budynek A- sala narad.
Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.
Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert - cena 100%.
Termin związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., albowiem niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ww. ustawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji: Marta Książek, Dagmara Mikołajczak
tel. 65-529-83-15, fax 65-529-83-71
oraz na stronie internetowej: http://mpwik-leszno.pl, w zakładce Przetargi.
33839613
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne