Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - aparat do znieczulenia, aparat do powierzchniowego ogrzewana pacjenta,...

pomorskie, Lębork

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500232552-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-300 Lębork
Ulica
ul. Węgrzynowicza
Nr telefonu
598635249
Email
zampub@szpital-lebork.com.pl
Strona www
www.szpital.lebork.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500232552-N-2018 z dnia 27-09-2018 r.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - aparat do znieczulenia, aparat do powierzchniowego ogrzewana pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych, ssak elektryczny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku, mające na celu poprawę jakości i efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie lęborskim".
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586164-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500162861-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 770901505, ul. ul. Węgrzynowicza  13, 84-300  Lębork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598635249, e-mail zampub@szpital-lebork.com.pl, faks 598635249.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.lebork.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - aparat do znieczulenia, aparat do powierzchniowego ogrzewana pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych, ssak elektryczny
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-PN/31/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego (aparat do znieczulenia, aparat do powierzchniowego ogrzewana pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych, ssak elektryczny) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio załączniki nr 4A, 4B, 4C i 4D do SIWZ będące integralną częścią niniejszej specyfikacji. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych aparatury, wymienionych w załącznikach 4A-4D spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ. Wypełnione załączniki należy dołączyć do oferty. 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 4 zadania: 1) Zadanie nr 1: aparat do znieczulania szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4A do SIWZ. 2) Zadanie nr 2: aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4B do SIWZ. 3) Zadanie nr 3: Podgrzewacz płynów infuzyjnych szt. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4C do SIWZ. 4) Zadanie nr 4: Ssak elektryczny szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4D do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 6. Wszystkie dostarczane wyroby, usługi, materiały eksploatacyjne i inne środki konieczne do realizacji zadań Zamawiającego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także Ochrony Środowiska, BHP, OC, Ppoż., Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych. Informacje i wymagania dodatkowe: 1. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu stosuje tzw. "procedurę odwróconą", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 2. Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 60 dni od daty dostarczenia faktury. 3. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego wystawionej faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bezusterkowy "Protokół zdawczo - odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu". 4. Zamawiający wymaga sprzętu kompletnego, który po zainstalowaniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), urządzenia nowego, nieużywanego - rok produkcji min. 2017, oznakowanego, posiadającego niezbędne instrukcje, gwarancje i dokumentację w języku polskim oraz właściwe opakowanie. 5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zapewni: 1) Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, który po zainstalowaniu będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), oznakowany, posiadający niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim oraz właściwe opakowanie. 2) Bezpłatny montaż oraz uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania w siedzibie Zamawiającego. 3) Szkolenie personelu Zamawiającego, na koszt własny, dla lekarzy oraz dla personelu medycznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, udokumentowane stosownym zaświadczeniem potwierdzonym podpisem uczestników. Ponadto szkolenie pracowników Działu Technicznego w zakresie konserwacji sprzętu i podstawowej diagnostyki usterek zgodnie z instrukcją obsługi, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, udokumentowane stosownym zaświadczeniem (np. certyfikatem) potwierdzonym podpisem uczestników. 4) Serwis świadczony przez stałą placówkę dostępną w kraju w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, posiadającą autoryzację producenta potwierdzoną odpowiednim dokumentem wystawionym przez producenta. 5) W przypadku awarii, przystąpienie do usunięcia usterki w terminie do 48 godzin, od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6) Czas naprawy gwarancyjnej wynosi nie więcej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego. W przypadku konieczności zastosowania części zamiennych czas naprawy gwarancyjnej wynosi nie więcej niż 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy gwarancyjnej nie wynosi więcej niż 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego. 7) Nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę. 8) W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wymianę tego elementu lub podzespołu na oryginalnie nowy. 9) Gwarancję na sprzęt medyczny zgodnie z formularzem ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz minimum 24 miesięczną gwarancję dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie gwarancyjnym, 10) Przegląd sprzętu medycznego, zgodnie z wymaganiami oraz zaleceniami producenta, w każdym roku obowiązywania gwarancji z wpisem do paszportu technicznego, uwzględniającym pakiet części serwisowych, dojazd oraz wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (w okresie gwarancji oraz przez okres pogwarancyjny wskazany w formularzu ofertowym - bezpłatne). Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu. Ewentualny przegląd pogwarancyjny zawiera wpis do paszportu technicznego, uwzględniając pakiet części serwisowych, dojazd oraz wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego (w okresie pogwarancyjnym wskazanym w formularzu ofertowym bezpłatnie). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów gwarancyjnych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 11) Rękojmię za wady fizyczne i prawne. 12) Instrukcję obsługi w języku polskim, kartę eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) dołączoną do dostawy. 13) Opiekę aplikacyjną w okresie gwarancji sprzętu (obejmującym okres gwarancji) na każde żądanie Zamawiającego. 14) Wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania. 15) Uzupełnianie, wymianę materiałów zużywalnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia w okresie gwarancji sprzętu. 16) Koszty dojazdu do i z miejsca użytkowania w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 17) Sprzęt zastępczy przez okres wykonywania naprawy gwarancyjnej, kompletny, który będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), oznakowany, posiadający niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim, udostępniony dla Zamawiającego bezpłatnie. 6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: 1) mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wywołane nimi wady, 2) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 3) zdarzeń losowych tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) 7. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, email: sekretariat@szpital-lebork.com.pl. 2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@szpital-lebork.com.pl; tel. (0-59) 86-35-273; tel. wew. 273. 3) Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest realizacja umowy cywilno-prawnej, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 4) Dane osobowe Wykonawcy są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące danych osobowych Wykonawcy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia roku obrachunkowego, w którym zakończyła się umowa. 6) W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie przepisu prawa Wykonawca ma prawo do: informacji, żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 7) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 8) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zbiorze "oferenci" jest ustawa Pzp. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa, a osoba, której dane dotyczą, oraz osoby przez nią upoważnione mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 8. Zamawiający informuje, iż gdy używa określenia "dni" rozumie to przez następujące po sobie dni kalendarzowe, a w przypadkach gdy podaje "dni robocze" powołuje się na powszechne rozumienie tego pojęcia, gdzie za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 9. Zamawiający informuje, iż obliczanie terminu powinno być dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459), zwaną dalej kodeksem. W myśl normy zawartej w art. 111 kodeksu, termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. W przypadkach gdy początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto z uwagi na przepis art. 115 kodeksu, w przypadkach gdy koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznawany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33172100-7

Dodatkowe kody CPV: 33190000-8, 33186200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1: aparat do znieczulania szt. 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 148000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biameditek Spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 58
Kod pocztowy: 15-620
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 159840
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159840
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159840
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2: aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta szt. 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13200
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  01
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biameditek Spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 58
Kod pocztowy: 15-620
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14256
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14256
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14256
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie nr 4: Ssak elektryczny szt. 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6800
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Beryl Med. Ltd 1st Floor
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 26 FOUBERTS PLACE, LONDON
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: GB
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7344.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7344.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12744.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3: Podgrzewacz płynów infuzyjnych szt. 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp - do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: