Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja projektu "Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy" realizowanego...

mazowieckie, Myszyniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500245395-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
07430 Myszyniec
Ulica
Plac Wolności
Nr telefonu
297 721 141
Email
urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl
Strona www
myszyniec.nowoczesnagmina.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500245395-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Gmina Myszyniec: Realizacja projektu "Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy" realizowanego w oparciu o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571987-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500149824-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Myszyniec, Krajowy numer identyfikacyjny 54660900000, ul. Plac Wolności  60, 07430   Myszyniec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 721 141, e-mail urzad@myszyniec.nowoczesnagmina.pl, faks 297 721 141.
Adres strony internetowej (url): myszyniec.nowoczesnagmina.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja projektu "Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy" realizowanego w oparciu o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IN.271.10.2018.GK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu "Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy" realizowanego w oparciu o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" zgodnie z SIWZ i jej załącznikami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3A, 3B, 3C do SIWZ tj. dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia, w szczególności projektu budowlanego - załącznik 3A, kosztorysu ofertowego (przedmiar robót) - załącznik 3B i STWiOR - szczegółowych specyfikacji technicznych - załącznik 3C oraz w pozostałym zakresie określonym w niniejszym dziale II SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45240000-1

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45241300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 403947.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mazurskie Drewno Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Galwiecie 59, 19-500 Gołdap
Kod pocztowy: 19-500
Miejscowość: Galwiecie
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 494865.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 494865.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1101391.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie