Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Strzebielino (Heblowa)

pomorskie, Luzino

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500245206-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84242 Luzino
Ulica
ul. Ofiar Stutthofu
Nr telefonu
58 6782077 w. 116
Email
pawel.laga@gdansk.lasy.gov.pl
Strona www
www.strzebielino.gdansk.lasy.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500245206-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Nadleśnictwo Strzebielino z/s w Luzinie: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Strzebielino (Heblowa)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614477-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Strzebielino z/s w Luzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 19003676628001, ul. ul. Ofiar Stutthofu  47, 84242   Luzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6782077 w. 116, e-mail pawel.laga@gdansk.lasy.gov.pl, faks 58 6782077 w. 100.
Adres strony internetowej (url): www.strzebielino.gdansk.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Lasy Państwowe
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Strzebielino (Heblowa)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SA.270.14.2018.PŁ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Strzebielino (nazwa zwyczajowa: Heblowa), oddz. 117 - 130, na dz. ewid. nr 668, 669, 675, obręb Strzebielino, gmina Łęczyce oraz dz. ewid. nr 239, 240, 241, 253, obr. Barłomino, gmina Luzino. Zakłada się przebudowy drogi leśnej z materiałów własnych Wykonawcy. Główne parametry drogi: - jezdnia o długości 2,47 km, szerokości 3,5 m, nawierzchnia z kruszywa skalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) frakcji 0/31,5 mm o zmiennej grubości warstwy po zagęszczeniu od 6 do 15 cm, na podbudowie z istniejącej nawierzchni drogi, - 28 zjazdów na przyległe szklaki zrywkowe i drogi boczne o nawierzchni z KŁSM 0/31,5 mm, grubości 10 cm na podbudowie z przekruszu betonowego 0/63 mm grub. 10 cm, - jezdnia poszerzona o 3,0 m w miejscach 6 mijanek o długości 23 m każda; nawierzchnia mijanek jak nawierzchnia jezdni, - obustronne pobocza na całej długości o szerokości 0,75 m z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM) frakcji 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, - plac składowy o wymiarach 30 x 15 m o nawierzchni z przekruszu betonowego frakcji 0/63 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - 21 przepustów drogowych DN500 z rur karbowanych PVC SN8 dł. 7-12 mb z żelbetowymi ściankami czołowymi prefabrykowanymi typu V-MAX i umocnionymi wlotami narzutem kamiennym i palisadami drewnianymi, - rowy, skarpy, przeciwskarpy z humusowaniem i obsiewem trawą, - zbiorniki chłonno-odparowujące wzdłuż drogi z umocnionymi wlotami narzutem kamiennym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45233000-9, 45233123-7, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 454978.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DUO Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 1
Kod pocztowy: 83-322
Miejscowość: Stężyca
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 559624.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 559624.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 670201.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie