Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Zatomiu...

wielkopolskie, Międzychód

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500245016-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-400 Międzychód
Ulica
Zatom Nowy
Nr telefonu
607323628
Email
oc@miedzychod.pl
Strona www
www.bip.miedzychod.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500245016-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zatomiu Nowym: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Zatomiu Nowym.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617170-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Gmina Międzychód ul. \marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna w Zatomiu Nowym, Krajowy numer identyfikacyjny 300304015, ul. Zatom Nowy  4, 64-400  Międzychód, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 607323628, e-mail oc@miedzychod.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzychod.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.miedzychod.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Międzychód poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Zatomiu Nowym.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla OSP w Zatomiu Nowym. 2. Zakres dostawy obejmuje: dostawę dla OSP Zatom Nowy fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego spełniającego wymagania: - polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), - zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pojazd powinien spełniać minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwu publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 i Rozporządzenie zmieniające - Dz. U. z 2010r. Nr 85 poz. 553), -samochód powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 i Rozporządzenie zmieniające (Dz. U. z 2010r. Nr 85 poz. 553),. Świadectwo dopuszczenia CNBOP ważne na dzień odbioru samochodu. -przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego z obsługi samochodu i zainstalowanych w nim urządzeń (w siedzibie Wykonawcy). Warunki techniczne samochodu oraz rodzaj wyposażenia określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Wykonawcy, najpóźniej w dniu wskazanym jako termin wykonania zamówienia (pkt 5 SIWZ). We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i należy to traktować jako określenie pożądanego standardu i jakości, a w każdym przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 690800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR Spółka z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Korwinów, ul. Okólna 15,
Kod pocztowy: 42-263
Miejscowość: Wrzosowa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 849684.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 849684.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 849684.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie