Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce

łódzkie, Sulmierzyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500244837-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98338 Sulmierzyce
Ulica
ul. Urzędowa
Nr telefonu
446 846 056
Email
sulmierzyce@gminyrp.pl
Strona www
www.sulmierzyce.biuletyn.net

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500244837-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Gmina Sulmierzyce: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620098-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500230673-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sulmierzyce, Krajowy numer identyfikacyjny 59064818400000, ul. ul. Urzędowa  1, 98338   Sulmierzyce, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 846 056, e-mail sulmierzyce@gminyrp.pl, faks 446 846 057.
Adres strony internetowej (url): www.sulmierzyce.biuletyn.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.1.16.2018.AS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap I przebudowy). Zakres zamówienia obejmuje dostawę na plac OSP Kuźnica (dz. nr ew. 1865/2 obręb Kuźnica) fabrycznie nowych następujących materiałów budowlanych: Część 1 zamówienia: ? Deski sosnowe o wymiarach 0,025 m x 0,14 m x 4 m - 3m3, ? Łaty z drewna sosnowego o wymiarach 4,0 cm x 6,0 cm x 400,00 cm - 1000 mb, ? Kontrłaty z drewna sosnowego o wymiarach 2,5 cm x 6,0 cm x 400,00 cm - 400 mb, Część 2 zamówienia: ? Membrana paroprzepuszczalna, trzywarstwowa o szerokości 1,5 m, klasa ogniowa E, zakres temperatur stosowania od 30oC do 120oC, gramatura 150g/m2 - 440 m2, ? Impregnat do więźby dachowej zabezpieczający przed grzybami domowymi oraz owadami (technicznymi szkodnikami drewna) - 20 l, Część 3 zamówienia: ? Blachodachówka powlekana w kolorze grafitowym matowym, płyty o wymiarach 8,10 m x 1,20 m i grubości minimum 0,55 mm - 440 m2, ? Blacha gładka powlekana w kolorze grafitowym matowym, arkusze o wymiarach 120,00 cm x 200,00 cm i grubości minimum 0,55 mm - 48 m2, ? Blacha podbitkowa (trapezowa) powlekana w kolorze grafitowym matowym, wysokość profilu 8,00 mm, arkusze o wymiarach 120,00 cm x 200,00 cm i grubości minimum 0,55 mm - 60 m2, ? Rynny dachowe PVC okrągłe o średnicy 150,00 mm w kolorze grafitowym matowym - 50 mb, ? Leje spustowe PVC 150/100 w kolorze grafitowym matowym - 7 szt, ? Złączki rynien dachowych PVC o średnicy 150,00 mm w kolorze grafitowym matowym - 6 szt., ? Dekle PVC o średnicy 150,00 mm (zaślepki) w kolorze grafitowym matowym - 8 szt. (4 szt. lewe i 4 szt. prawe), ? Rury spustowe PVC o średnicy 110,00 mm w kolorze grafitowym matowym - 30 mb, ? Kolanka PVC o średnicy 110 mm, 67 stopni w kolorze grafitowym matowym - 17 szt., ? Śniegołap typ łezka wykonany z blachy o grubości 0,55 - 0,60 mm w kolorze grafitowym matowym, wysokość min. 9,00 mm, szerokość do montażu 18-26 mm - - 200 szt., ? Stopnie kominiarskie - stopnie wykonane z blachy w kolorze grafitowym matowym o wymiarach 256,00 mm długości i 140,00 mm szerokości, grubość blachy stopnia minimum 2,00 mm, wspornik i kołyska wykonane z płaskownika w kolorze grafitowym matowym o wymiarach 40,00 mm x 4,00 mm, grubość blachy kołyski minimum 4,00 mm - 16 szt., ? Blachowkręty w kolorze grafitowym matowym o wymiarach 5,5 mm x 32,00 mm - 2000 szt., ? Gąsior w kolorze grafitowym matowym o długości 200,00 cm (krycie efektywne min. 190,00 cm), szerokości 31,50 cm wykonane z blachy o grubości min. 0,5 mm - 25 mb, ? Uchwyty pod rynny dachowe PVC o średnicy 150 mm w kolorze grafitowym matowym - 60 szt., ? Uchwyty pod rynny spustowe PVC o średnicy 110 mm w kolorze grafitowym matowym wraz z trzpieniem i kołkami, trzpień o długości 22,00 cm - 20 szt., ? Złączki rynien spustowych PVC o średnicy 110,00 mm w kolorze grafitowym matowym - 15 szt. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały pierwszej jakości na własny koszt. Dostarczone materiały winny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.). Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Wraz z dostarczonymi materiałami Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwa jakości, certyfikaty na dostarczone materiały. Modyfikacja z dnia 25.09.2018r. W ogłoszeniu jest: Blachodachówka powlekana w kolorze grafitowym matowym, płyty o wymiarach 8,10 m x 1,20 m i grubości minimum 0,55 mm - 440 m2, Blacha gładka powlekana w kolorze grafitowym matowym, arkusze o wymiarach 120,00 cm x 200,00 cm i grubości minimum 0,55 mm - 48 m2, Blacha podbitkowa (trapezowa) powlekana w kolorze grafitowym matowym, wysokość profilu 8,00 mm, arkusze o wymiarach 120,00 cm x 200,00 cm i grubości minimum 0,55 mm - 60 m2 W ogłoszeniu powinno być: Blachodachówka powlekana w kolorze grafitowym matowym, płyty o wymiarach 8,10 m x 1,20 m i grubości minimum 0,52 mm - 440 m2, Blacha gładka powlekana w kolorze grafitowym matowym, arkusze o wymiarach 120,00 cm x 200,00 cm i grubości minimum 0,52 mm - 48 m2, Blacha podbitkowa (trapezowa) powlekana w kolorze grafitowym matowym, wysokość profilu 8,00 mm, arkusze o wymiarach 120,00 cm x 200,00 cm i grubości minimum 0,52 mm - 60 m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 44190000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (deski, łaty, kontrłaty)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4667.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU "diamenT" Karolina Bartczak
Email wykonawcy: dachybelchatów@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wichrowa 32
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15513.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (membrana paroprzepuszczalna, impregnat do drewna)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2106.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU "diamenT" Karolina Bartczak
Email wykonawcy: dachybelchatow@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wichrowa 32
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (pokrycie dachu, rynny)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17322.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU "diamenT" Karolina Bartczak
Email wykonawcy: dachybelchatow@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wichrowa 32
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23127.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23127.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27847.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie