Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500244674-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-613 Warszawa
Ulica
Chałubińskiego
Nr telefonu
22 279 77 02, 22 279 77 03
Email
r.zalewska@nfz-warszawa.pl
Strona www
www.nfz.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500244674-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie: Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590250-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500173196-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1581798500089, ul. Chałubińskiego  8, 00-613   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 279 77 02, 22 279 77 03, e-mail r.zalewska@nfz-warszawa.pl, faks 22 582 80 06.
Adres strony internetowej (url): www.nfz.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAGZ.261.1.7.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia podzielono na 3 zakresy: - Zakres A: Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych - Zakres A obejmuje 2 typy komputerów: TYP I - 103 szt., TYP II - 17 szt., - Zakres B: Zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, - Zakres C: Zakup 25 komputerów przenośnych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zakresy (całość zamówienia) lub na dowolnie wybrany zakres/zakresy. Zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy na wszystkie zakresy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Nr 1A, 1B i 1C do Specyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych: 1) dla Zakresu A: Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych , w tym Typ I - 103 szt., typ II - 17 szt.- zgodnie z załącznikiem Nr 1A do Specyfikacji, 2) dla Zakresu B: Zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1B do Specyfikacji 3) dla Zakresu C: Zakup 25 szt. komputerów przenośnych - zgodnie z załącznikiem Nr 1C do Specyfikacji. Oświadczenie należy wypełnić zgodnie z zapisami załączników 1A, 1B, 1C. 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. Wzór umowy zostanie dostosowany w zależności od zakresu/zakresów na jaki wybrany Wykonawca złożył ofertę. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami "lub równoważne". Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 30213100-5, 30213100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakres A Zakup 120 zestawów komputerowych dwumonitorowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 349673.27
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 449085.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 449085.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 596802.15
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakres B Zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108585.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NTT Technology sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zakręt ul. Trakt Brzeski 89
Kod pocztowy: 05-077
Miejscowość: Warszawa-Wesoła
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 124722.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124722.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128756.40
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zakres C Zakup 25 komputerów przenośnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Do wyznaczonego terminu składania ofert - 30.07.2018 r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty na zakup 25 komputerów przenośnych. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) , Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne