Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500244674-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-613 Warszawa
Ulica
Chałubińskiego
Nr telefonu
22 279 77 02, 22 279 77 03
Email
r.zalewska@nfz-warszawa.pl
Strona www
www.nfz.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500244674-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie: Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590250-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500173196-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1581798500089, ul. Chałubińskiego  8, 00-613   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 279 77 02, 22 279 77 03, e-mail r.zalewska@nfz-warszawa.pl, faks 22 582 80 06.
Adres strony internetowej (url): www.nfz.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAGZ.261.1.7.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych, zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, zakup 25 komputerów przenośnych. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia podzielono na 3 zakresy: - Zakres A: Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych - Zakres A obejmuje 2 typy komputerów: TYP I - 103 szt., TYP II - 17 szt., - Zakres B: Zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych, - Zakres C: Zakup 25 komputerów przenośnych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zakresy (całość zamówienia) lub na dowolnie wybrany zakres/zakresy. Zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy na wszystkie zakresy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Nr 1A, 1B i 1C do Specyfikacji. 3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych: 1) dla Zakresu A: Zakup 120 komputerów stacjonarnych dwumonitorowych , w tym Typ I - 103 szt., typ II - 17 szt.- zgodnie z załącznikiem Nr 1A do Specyfikacji, 2) dla Zakresu B: Zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1B do Specyfikacji 3) dla Zakresu C: Zakup 25 szt. komputerów przenośnych - zgodnie z załącznikiem Nr 1C do Specyfikacji. Oświadczenie należy wypełnić zgodnie z zapisami załączników 1A, 1B, 1C. 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. Wzór umowy zostanie dostosowany w zależności od zakresu/zakresów na jaki wybrany Wykonawca złożył ofertę. 5. Użyte w Specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami "lub równoważne". Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w Specyfikacji. Wykonawca oferując przedmiot równoważny jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych. Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia siedziba MOW NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-5

Dodatkowe kody CPV: 30213100-5, 30213100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakres A Zakup 120 zestawów komputerowych dwumonitorowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 349673.27
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 449085.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 449085.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 596802.15
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakres B Zakup 40 komputerów stacjonarnych jednomonitorowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108585.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NTT Technology sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zakręt ul. Trakt Brzeski 89
Kod pocztowy: 05-077
Miejscowość: Warszawa-Wesoła
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 124722.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124722.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128756.40
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zakres C Zakup 25 komputerów przenośnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Do wyznaczonego terminu składania ofert - 30.07.2018 r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty na zakup 25 komputerów przenośnych. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) , Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie