Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni Hemodynamiki...

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500244248-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64100 Leszno
Ulica
ul. Kiepury
Nr telefonu
(65) 5253100,5253761,5253764
Email
zamowienia@wsz.leszno.pl; przetargi@wsz.leszno.pl
Strona www
www.wsz.leszno.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500244248-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Wojewódzki Szpital Zespolony: Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604477-n-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500201325-n-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Zespolony, Krajowy numer identyfikacyjny 00031023200000, ul. ul. Kiepury  45, 64100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (65) 5253100,5253761,5253764, e-mail zamowienia@wsz.leszno.pl; przetargi@wsz.leszno.pl, faks (65) 526 82 94.
Adres strony internetowej (url): www.wsz.leszno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego, Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ-751-55/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie wraz z dostawą, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego z podziałem na 3 zadania/pakiety: Pakiet nr 1 - Zakup kardiowertera - defibrylatora z funkcją stymulacji zewnętrznej - 1 kpl. Pakiet nr 2 - Zakup urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca - 2 kpl. Pakiet nr 3 - Zakup pomp infuzyjnych - 2 kpl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV: 33170000-2, 33182100-0, 33194110-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet nr 1 - Zakup kardiowertera - defibrylatora z funkcją stymulacji zewnętrznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30866.60
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Full-Med Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bursaki 6
Kod pocztowy: 20-150
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33335.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33335.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33335.93
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet nr 2 - Zakup urządzenia do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
unieważniono na podstawie art. na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet nr 3 - Zakup pomp infuzyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11200
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12096.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12096.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12096.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie