Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
SPEC-MAR Mariusz Caputa, ul. A.Asnyka 17A, 34-326 Pietrzykowice

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Głębce oraz remont uszkodzonego przepustu w Wiśle Głębce w Leśnictwie Łabajów od km 0+000 do 0+196 na...

śląskie, Wisła

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-10-2018
Numer ogłoszenia
634756-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43460 Wisła
Ulica
Plac Bogumiła Hoffa
Nr telefonu
033 855-24-25
Email
przetargi@um.wisla.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 634756-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

Gmina Wisła: "Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Głębce oraz remont uszkodzonego przepustu w Wiśle Głębce w Leśnictwie Łabajów od km 0+000 do 0+196 na długości 196,00 m_2"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wisła, krajowy numer identyfikacyjny 7218236700000, ul. Plac Bogumiła Hoffa  3 , 43460   Wisła, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 033 855-24-25, e-mail przetargi@um.wisla.pl, faks 033 855-29-95.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wisla.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://um.wisla.pl/SIWZ/2018droga_glebce_2/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, osobiście, gońcem, pocztą, kurierm itp
Adres:
Urząd Miejski Wisła, Pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła-biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Głębce oraz remont uszkodzonego przepustu w Wiśle Głębce w Leśnictwie Łabajów od km 0+000 do 0+196 na długości 196,00 m_2"
Numer referencyjny: RGŚ.271.35.2018.JP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Zakres prac: 3.1. Roboty rozbiórkowe i ziemne: rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie ścieków betonowych, wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, wywóz płyt z rozbiórki, wywiezienie gruzu z rozebrania korytek ściekowych betonowych, demontaż bariery mostowej, 3.2. podbudowa pod nawierzchnię drogi i wykonanie nawierzchni: wykonać profilowanie podłoża, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową na gorąco, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, obsypanie poboczy korą asfaltową, wykonanie powierzchniowego utrwalenia obsypania kory emulsją asfaltową i grysami kamiennymi 3.3. Odwodnienie nawierzchni drogi: ułożenie ścieków z elementów betonowych prefabrykowanych, wykonać wodopusty w nawierzchni ścieralnej z połowizn świerkowych, ułożyć odwodnienie liniowe. 3.4. Remont przepustu pod drogą: odkopanie istniejącego przepustu z rur betonowych, demontaż przepustu z rur żelbetowych, umocnienie ścian wykopu wraz z rozbiórką balami drewnianymi, wykonanie podłoża z materiałów sypkich, ułożenie przepustu z rur i kształtrk PCW karbowane, obsypanie rur na przepuście, zasypanie rurociągu ziemią, wykonanie fundamentu i ścianek czołowych żelbetowych, obudowa ścianek bocznych na wlocie i wylocie przepustu z kamienia łamanego, wykonanie wieńca żelbetowego na istniejącym przepuście pod zjazdem, zbrojenie ścian czołowych i wieńców stalą, zamontowanie na istniejącym przepuście barier mostowych z elementów ocynkowanych, zabezpieczyć istniejący gazocią wzdłuż wymiany przepustu.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
45233220-7
45232452-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 6.1. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z zakresem zamówienia podstawowego. 6.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony zostanie w toku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i może dotyczyć: 6.2.1. zwiększenia zakresu o remont kolejnych fragmentów wskazanej drogi lub fragmenty nowych dróg wraz z ewentualnym ich odwodnieniem. 6.3. Zamówienia dotyczące robót wskazanych w punkcie 6.2 zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i przyjętym przez Zamawiającego kosztorysem. 6.4. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w pkt 6.3, jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-20
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty oferent zobowiązany jest dostarczyć: podpisany formularz ofertowy, dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę i zakres podejmowanych zobowiązań w imieniu wykonawcy- jeżeli dotyczy, uproszczony kosztorys ofertowy, wykaz części zamówienia, jeżeli wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom ich realizację, potwierdzenie wpłaty wadium, Informację jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w informacji wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami - jeżeli dotyczy. Zgodnie z art 24 ust 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (na dedykowanej stronie przetargu i/lub www.bip.wisla.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (zbiorcze zestawienie złożonych ofert), przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z firmami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego przez Wykonawców. 2. Podstawowe wymagania określają art. 45 i 46 ustawy. 3. Zamawiający ustala wysokość wadium przetargowego w wysokości: 3.1. 6.000,00 PLN ( słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Najważniejsze postanowienia projektu umowy zapisano w załączniku SIWZ-3. 2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie: 2.1. zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj. 2.1.1. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec (w szczególności warunki atmosferyczne np intensywne opady deszczu, opady śniegu, niska temperatura), 2.1.2. wniesienie odwołania na czynność Zamawiającego związaną z postępowaniem przetargowym lub wydłużenie terminu związania ofertą, 2.1.3. wydłużenia się procedury przetargowej 2.1.4. konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji projektowej, nieujawnionych przed wszczęciem postępowania, 2.1.5. konieczność wykonania robót zamiennych bądź wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, a ich realizacja jest niemożliwa w pierwotnym terminie umowy, 2.1.6. wstrzymanie robót przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy, 2.1.7. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, 2.1.8. konieczności wstrzymania prac z uwagi na konieczność utrzymania drożności i przejezdności na remontowanym odcinku w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 2.2. gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem przesunięcia terminu związanym z wystąpieniem okoliczności wymienionych w pkt. 2.1, 2.3. zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiana wynagrodzenia: 2.3.1. zmiana spowodowana koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań spowodować mogłoby niewykonanie bądź wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 2.3.2. zmiany technologiczne prowadzące do obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, obniżenia kosztu wykonania robót bądź podniesienia wydajności i bezpieczeństwa obiektu w trakcie jego użytkowania, 2.3.3. zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli okażą się konieczne, 2.3.4. zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmiarowych i zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w siwz). Zastrzeżenie - jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, 2.3.5. rezygnacja z wykonania części robót - zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wartości, 2.4. zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w następujących przypadkach: 2.4.1. śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 2.4.2. pisemnej rezygnacji tych osób z wykonania swoich obowiązków, 2.4.3. nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 2.5. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 2.6. wystąpią inne, niż przewidziane powyżej, zmiany dotyczące zawartej umowy, które są korzystne dla zamawiającego, i które nie naruszają art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, 2.7. zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót na wniosek Zamawiającego lub w okolicznościach, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności Wykonawca, 2.8. zmiany zapisów umowy będące wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, 2.9. zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 2.10. Zmian dotyczących podwykonawstwa. 2.11. Zmian dopuszczonych w § 144 ustawy. 3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: