Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

WSM Ogłasza przetarg

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-12-2018
Numer ogłoszenia
33859241
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-11-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska 17
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa
ogłasza przetarg na
Realizację w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji, w ramach II Etapu Inwestycji budowy Os. Szmaragdowe, zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oznaczonych numerami od 4 do 10, z garażami podziemnymi, wraz z układem komunikacyjnym i kompletną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr ewid.: 58/3, 68, 69 z obrębu 4-03-06 przy ul. Ceramicznej w Warszawie oraz świadczenie innych Usług.
Termin realizacji usług stanowiących przedmiot umowy będzie wynosił 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Materiały przetargowe w postaci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ("SIWZ") są do nabycia od dnia 22.11.2018 r. do dnia 11.12.2018 r., w siedzibie Biura Zarządu WSM, pok. 220, w cenie 123,00 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty powyższej kwoty na rachunek bankowy numer: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-15:00. Pobierając SIWZ osoby zainteresowane będą zobowiązane do złożenia oświadczenia obejmującego zobowiązanie do zachowania poufności wszelkich informacji zawartych w SIWS, jak również uzyskanych w związku z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu, przez osoby upoważnione - druk dostępny na stronie internetowej WSM.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: w zakresie procedury przetargowej Przewodniczący Komisji Przetargowej p. Ireneusz Rak (ireneusz.rak@wsm.pl) tel.: 22 56 13 443 oraz kwestiach merytorycznych p. Ewa Gałązka (ewa.galazka@wsm.pl) tel. : 22 56 13 424.
Od Oferentów wymagane są
- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), przelewem, na rachunek bankowy WSM: PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511 lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na realizację w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji, w ramach II Etapu Inwestycji Os. Szmaragdowe, zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o numerach od 4 do 10, z garażami podziemnymi wraz z układem komunikacyjnym i kompletną infrastrukturą techniczną w Warszawie, przy ulicy Ceramicznej ", wraz z adnotacją: "Uwaga: nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert",
należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pok. 7, najpóźniej do 11 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14 w Warszawie, w sali konferencyjnej w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 13.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33859241
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: