Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości.

mazowieckie, Drwalew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33878504
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-650 Drwalew
Ulica
Spacerowa
Osoba kontaktowa
ZBIGNIEW GRZEGORCZYK

SzczegółySyndyk masy upadłości, w postępowaniu upadłościowym Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy Sygn. akt V GUp 65/18 of ogłasza PRZETARG OFERTOWY -na sprzedaż n/w "Nieruchomości" za cenę nie mniejsze niż wskazane w tabeli
Numer składnika masy upadłościNumer księgi wieczystejUdział /Opis nieruchomości / użytkowania wieczystegoWartość wywoławcza i oszacowania w złotych
1RA1G/00051552/0100% udziałów w lokalu mieszkalnym nr 4 o pow. 55,20 m2 i przynależny udział w ? prawie użytkowania w działce o pow. 432 m2 opisanej RA1G/00043942/2 własność Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) miejscowość - Drwalew ul Spacerowa297.800
2RA1G/00046524/7100% udziałów w nieruchomości -niezabudowanej działka gruntu 4/19 o pow. 500 m2 miejscowość - Drwalew13.500
3RA1G/00043954/91/5 udziałów w nieruchomości -niezabudowana działka gruntu 4/46 o pow. 1200 m 2 z nietrwale związane z gruntem pomieszczenia i wiaty garażowe9.750
Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Oferent składa ofertę na zakup każdej z wymienionych nieruchomości osobno wskazując oferowaną cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie. Po zakupie przedmiot sprzedaży nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% oszacowania nieruchomości, której dotyczy oferta, na rachunek JOB SERWIS BIURO PRAWNE: ING Bank Śląski S.A nr. 75 1050 1793 1000 0092 3490 9746 najpóźniej w terminie składania ofert. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości lub w przypadku braku wyboru oferenta zwrócone bez odsetek w ciągu 14 dni od terminu przetargu.
Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami, w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z czytelnym napisem: "OFERTA- DRWALEWO nr 1 lub 2 lub 3", należy przesłać na adres: Biuro Syndyka Krzysztof Wypych, 26-600 Radom, ul. Focha 8/2 z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem - V GUp 65/18 of lub dostarczyć osobiście bądź przez posłańca (po uprzednim, wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod telefonem nr 602.313.099) do 07.02.2019 r., do godziny 19:00.
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpią w dn. 08.02.2018 r, o godz. 12: 15 w biurze Syndyka, a w przypadku nieobecności żadnego z oferentów i przy złożeniu co najmniej dwóch ofert na tą samą nieruchomość o godz. 12.30 w Kancelarii Notarialnej w Kancelarii Notarialnej - notariusz Agnieszka Gomuła, ul. Stefana Żeromskiego nr 31,26-610 Radom
Oferta zawierać dokładne dane oferenta wskazane w Regulaminie w tym numer telefonu kontaktowego adres e-mail, numer rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium. Załącznikiem do oferty powinien być dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta, wskazane w Regulaminie. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego - Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny. Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem przetargu, można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 602.313.099 lub informacyjnie przez adres e mail: biurojob6@wp.pl
REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO (Sygn. akt V GUp 65/18 of)
§1
1. Regulamin niniejszy [dalej Regulamin] dotyczy przetargu ofertowego na sprzedaż:
Numer składnika3. Nieruchomości i użytkowanie wieczyste
masy upadłościNumer księgi wieczystejOpis nieruchomości / użytkowania wieczystegoWielkość udziału w prawieWartość oszacowania przez rzeczoznawcę
1RA1G/00051552/0lokal mieszkalny nr 4 o pow. 55,20 m2 i przynależny udział w ? prawie użytkowania w działce o pow. 432 m2 opisanej RA1G/00043942/2 własność Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) miejscowość - Drwalew ul Spacerowa21/197.800
2RA1G/00046524/7nieruchomości -niezabudowana działka gruntu 4/19 o pow. 500 m2 miejscowość - Drwalew1/113.500
3RA1G/00043954/9udziałów w nieruchomości -niezabudowana działka gruntu 4/46 o pow. 1200 m 2 z nietrwale związane z gruntem pomieszczenia i wiaty garażowe1 /59.750
za ceny wywoławcze nie mniejsze niż ceny oszacowania wskazane powyżej
2.Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ofertowego zostanie opublikowane w mediach ogólnopolskich w dodatku lokalnym i na portalu internetowym komunikaty.pl
3.Organizatorem przetargu ofertowego jest syndyk masy upadłości, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza - Sędziego, Sądu Rejonowego w Radomiu, - Sygn. akt V GUp 65/18 of, - zawierającego zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki składników majątkowych opisanych w §1 ust.1
§2
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz operaty szacunkowe można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 602.313.099.
§3
1.Oferty, należy składać na każdą nieruchomość wskazaną w pkt 1,2,3 odrębnie. Łączne oferty nie będą rozpoznawane.
2. Oferty pisemne w zabezpieczonej przed otwarciem z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem - PRZETARG DRWALEW sygn. Akt V GUp 65/18 of składnik 1 lub 2 lub 3, należy przesłać na adres: Biuro Syndyka Krzysztof Wypych, 26-600 Radom, ul. Focha 8/2- lub dostarczyć osobiście bądź przez posłańca (po uprzednim, wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod telefonem nr 602.313.099 najpóźniej w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia lub do 07.02.2019 r., do godziny 19:00.
3. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpią w dn. następnym po terminie składania ofert w obecności oferentów, 08.02.2018r, o godz. 12: 15 w biurze Syndyka, a w przypadku nieobecności żadnego z oferentów i przy złożeniu co najmniej dwóch ofert na jedną z nieruchomości 1,2,lub 3, o godz. 12.35 w. Kancelarii Notarialnej - notariusz Agnieszka Gomuła, ul. Stefana Żeromskiego nr 31,26-610 Radom
4. Oferta musi zawierać cenę nie niższą niż cena wywołania
§ 4
1.Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, pod warunkiem wpłaty przez nie wadium
2.Oferentów może być nieograniczona ilość.
3.W przetargu nie mogą uczestniczyć:
a) oferenci, w stosunku do których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub toczy się postępowanie upadłościowe, krewni syndyka do II stopnia pokrewieństwa.
b) Przystępujący do przetargu składa do pisemne oświadczenie, że nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie a) .
§ 5
1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
9.780 zł dla oferowanego do zakupu składnika nr. 1
1.350 zł dla oferowanego do zakupu składnika nr. 2
975 zł dla oferowanego do zakupu składnika nr. 3
na rachunek techniczny syndyka Job Serwis Biuro Prawne Krzysztof Wypych nr. 75 1050 1793 1000 0092 3490 9746 najpóźniej w dniu wyznaczonego terminu do składania ofert. (Decyduje data księgowania na rachunku masy upadłości).
2. Kupujący pokrywa wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu.
3.Uczestniczący w przetargu jest zobowiązany do złożenia do protokołu w formie pisemnej następujących informacji:
a) cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej cenie wywoławczej wskazanej w obwieszczeniu, powinna wskazywać, której nieruchomości lub prawa dotyczy oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta - w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, odpowiednio odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (względnie wydruk z CEIDG) lub odpis (względnie zaświadczenie) innego właściwego rejestru, kopię dokumentów REGON, NIP , - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL
b) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
c) oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu,
d) dowód wpłaty wadium w pełnej wysokości
e) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium
4.Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
5.Wszelkie załączone oświadczenia i dokumenty winny być zaopatrzone w podpisy oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. Pełnomocnicy podmiotów uczestniczących w przetargu winni ponadto przedstawić umocowanie z podpisami notarialnie poświadczonymi osób udzielających pełnomocnictwa, ze wskazaniem umocowania do konkretnych czynności w ramach niniejszego przetargu.
6.Wszystkie dokumenty będące załącznikami winny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.
7.Dokumenty niespełniające powyższych warunków, w tym w szczególności nie zawierająca wszystkich dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń będą odrzucone bez wzywania do ich uzupełnienia a osoba przystępująca do przetargu nie zostanie do niego dopuszczona.
§ 6
1.Z czynności przetargowych zostanie sporządzony protokół.
2.Podpisany przez syndyka oraz uczestników przetargu protokół zostanie bezzwłocznie przekazany Sędziemu Komisarzowi.
3.Przystępując do przetargu syndyk, w celu ustalenia, które oferty spełniają warunki przetargu lub podlegają odrzuceniu, wykonuje następujące czynności:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,
b) ustala liczbę uczestników oraz sprawdza, czy wadia zostały wpłacone, dowody tożsamości i dokumenty uprawniające do reprezentacji lub stosowne pełnomocnictwa,
c) sprawdza czy uczestnicy przetargu:
- posiadają wszystkie niezbędne dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia;
- czy dokumenty zostały podpisane przez osoby należycie do tego umocowane,
- zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta;
- są czytelne i nie budzą wątpliwości.
4.Po ustaleniach określonych w ustępie 3 syndyk przystępuje do otwarcia ofert w obecności oferentów, a w przypadku ich nieobecności i wpłynięciu co najmniej dwóch ofert na jedną z pozycji składnika, bez ich udziału, ale z udziałem Notariusza.
5.Przetarg wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę, ale nie niższa niż cena wywoławcza.
6. Oferta zawierająca cenę niższą niż wywoławcza zostanie odrzucona.
§7
Przetarg odbędzie się również przy udziale jednego oferenta spełniającego warunki Regulaminu i równocześnie spełniającego warunki minimalne określone w § 5
§8
1.Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
2. Oferent, który nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w ciągu 30 dni od daty przetargu i zatwierdzenia wyboru przez sędziego komisarza, utraci wadium na rzecz masy upadłości.
§9
1.Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert, w całości i bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy.
§10
1.Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wyboru oferty i otrzymania postanowienia o zatwierdzeniu wyboru przez sędziego komisarza, chyba, że z mocy prawa zaistnieje obowiązek sporządzenia umowy warunkowej.
2. Oferent jest zobowiązany wpłacić różnicę pomiędzy zaoferowaną ceną a wpłaconym wadium najpóźniej na 10 dniu przed wyznaczoną datą umowy sprzedaży na wskazany przez syndyka rachunek bankowy.
3.Termin, na zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w uzasadnionych przypadkach, może zostać wydłużony przez syndyka.
4.Wybrany w drodze przetargu oferent jest zobowiązany, celem przygotowania umowy sprzedaży, do dostarczenia wszelkich dokumentów, których wymaga notariusz w zakreślonym przez niego terminie.
5.Potrącenie wierzytelności przysługujących oferentowi, którego oferta została wybrana, w stosunku do upadłej z kwotą zaoferowaną jest niedopuszczalne.
§11
1.Oferenta, którego ofertę wybrano obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy.
2.Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z winy oferenta organizator ogłasza nowy przetarg. Oferent, z którym nie doszło do zawarcia umowy, nie może uczestniczyć w nowym przetargu.
§12
1. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego - Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku przetargu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
2.W przypadkach określonych w §12 ust. 1 syndyk dokona zwrotu wpłaconego przez oferentów wadium bez oprocentowania na wskazane w treści ofert rachunki bankowe.
§13
1.Niniejszy Regulamin Przetargu wraz z odpisem operatu szacunkowego, udostępniony zostanie osobom zainteresowanym przez przesłanie na wskazany adres e-mailowy.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 602.313.099
2.Złożona na potrzeby przetargu dokumentacja nie podlega zwrotowi i pozostaje w aktach upadłościowych.
Z przeprowadzonego przetargu syndyk lub notariusz(w przypadku zaistnienia takich okoliczności) sporządzi protokół, który będzie zawierał:
- oznaczenie miejsca i czasu, - imię i nazwisko (firmę) upadłego oraz imiona i nazwiska osób obecnych w charakterze urzędowym,- najwyższą cenę zaoferowaną za sprzedaną rzecz,
- imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywcy, oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,- wnioski i oświadczenia obecnych, wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie braku podpisów, podpis prowadzącego przetarg syndyka.
Syndyk Krzysztof Wypych
33878504
drukuj ogłoszenie