Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Jagiellońskiej w Lesznie na odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880780
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
Lipowa 76A
Osoba kontaktowa
MPWiK sp. z o.o.

SzczegółyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76A, ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na zasadach określonych w "Regulaminie udzielania
zamówień MPWiK Sp. z o.o.", na wykonanie zadania pn.:
"Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami w ul. Jagiellońskiej w Lesznie na odcinku od ul. Prochownia do ul. Westerplatte"
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur litych PVC DN500mm o długości ca 106,10mb oraz DN400mm o długości ca 278,50mb wraz z odejściami bocznymi oraz przebudową do granicy pasa drogowego przyłączy kanalizacyjnych i przepięciem wpustów drogowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w "Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.", spełnia wymagania SIWZ i jednocześnie posiada najniższą cenę.
Termin składania ofert upływa w dn. 18.02.2019r. o godz. 9:00. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno, w sekretariacie - budynek A, I piętro.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dn. 18.02.2019r. do godz. 900 wadium w kwocie 7 000,00 zł w formie:
a) pieniądza,
b) poręczenia bankowego lub ubezpieczyciela,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 18.02.2019r. o godz. 9:15, budynek A- sala narad.
Terminy wykonania zamówienia 85 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania placu budowy.
Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert - cena 100%.
Termin związania ofertą 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., albowiem niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ww. ustawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji: Marta Książek, Dagmara Mikołajczak
tel. 65-529-83-15, fax 65-529-83-71
oraz na stronie internetowej: http://mpwik-leszno.pl, w zakładce Przetargi.
33880780
drukuj ogłoszenie