Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu.

mazowieckie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881334
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Zaborska 2
Osoba kontaktowa
MIASTO OŚWIĘCIM

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Oświęcim
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej obejmującej działkę 1756/2 pow.0,0228ha KR1E/00028456/7, miasto Oświęcim obręb Oświęcim stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, dla której księga wieczysta jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42.392,00 zł netto (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote)
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pokój nr 13.
Wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 6 marca 2019r. w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 - za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23 oraz na tablicy przy ul. Dąbrowskiego, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://oswiecim.pl/urzad-miasta/ogloszenia/
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 18, tel. 33 84 29 218.
33881334
drukuj ogłoszenie