Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SM " Piast " w Barlinku ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie okresowych kontroli instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych

zachodniopomorskie, Barlinek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-02-2019
Numer ogłoszenia
33881686
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
74-320 Barlinek
Ulica
Wodna 2
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST" W BARLINKU

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Barlinku ul. Wodna 2
Barlinek
o g ł a s z a
pisemny nieograniczony przetarg w formie konkursu ofert cenowych n a w y k o n a n i e:
Okresowych kontroli instalacji gazowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. C Ustawy Prawo Budowlane -
w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "PIAST" w Barlinku.
Ilość budynków: 48,
Ilość lokali mieszkalnych: 1624,
Ilość lokali użytkowych: 7,
Ilość kotłowni: 1.
W ofercie należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przeglądu instalacji gazowej za jeden lokal mieszkalny, jeden lokal użytkowy, kotłownię, termin wykonania kontroli oraz załączyć kserokopię wymaganych uprawnień.
Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1 / sekretariat /
w terminie do dnia: 18 - 02 - 2019 r. do godz. 1130.
Rozpatrzenie ofert odbędzie się dnia: 18 - 02 - 2019 r. w siedzibie Zamawiającego, w Barlinku ul. Wodna 2, pokój
nr 13 o godz. 12 00.
Wadium należy wnieść do dnia: 15 - 02 - 2019 r. w kwocie 600,00 zł.
Wadium należy wnieść przelewem na konto GBS Barlinek 02835500090000034520000017.
Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew.
Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od Zamawiającego oraz przygotowane do przetargu przez Oferentów materiały przetargowe.
33881686
drukuj ogłoszenie