Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik w Płocku ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony pisemny na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności mieszkania znajdującego się w Płocku przu al. Jana Pawłą II 23B/24

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33883106
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHEMIK

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik" w Płocku ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony pisemny na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności mieszkania znajdującego się w Płocku przy al. Jana Pawła II 23 B nr lok. 24 o powierzchni użytkowej 63,30 m2, I piętro. Wartość rynkowa nieruchomości wraz z miejscem parkingowym, udziałem w nieruchomości wspólnej, komórką lokatorską (piwnica), ułamkową częścią gruntu wraz
z poniesionymi nakładami wykończeniowymi wynosi 287.000,00 zł brutto (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100).
Pisemne oferty należy składać do dnia 7.03.2019 r., do godz.10.00 na adres: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik", ul. 3 Maja 12, 09-402 Płock.
Oferta winna zawierać:
a) imię i nazwisko oferenta,
b) wielkość zaoferowanej ceny,
c) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności lokalu,
d) dowód wysłania wadium na konto spółdzielni.
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, wpłacone na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. II O/Płock 65 10203974 00005202 0002 1634. Wadium zostanie zwrócone oferentowi, który nie wygrał przetargu bezpośrednio po jego zakończeniu, nie później niż w terminie 14 dni na rachunek przez niego wskazany.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Płocku, ul. 3 Maja 12 w dniu 7.03.2019 r.
Informacje o przedmiocie przetargu udzielane będą pod nr telefonu
262 -62-87.
MSM "Chemik" dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, zastrzegając sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub jego zamknięcia bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów.
33883106
drukuj ogłoszenie