Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków kraj/woj. małopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Bezgotówkowa sukcesywna dostawa paliw płynnych w latach 2019 i 2020

śląskie, Jastrzębie-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510026869-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Al. Józefa Piłsudskiego
Nr telefonu
32 47 85 133
Email
bzp@um.jastrzebie.pl
Strona www
www.bip.jastrzebie.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510026869-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój: Bezgotówkowa sukcesywna dostawa paliw płynnych w latach 2019 i 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500308586-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego  60, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bezgotówkowa sukcesywna dostawa paliw płynnych w latach 2019 i 2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or.272.2.21.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego dla Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i Ochotniczych Straży Pożarnych w Jastrzębiu - Zdroju w okresie od dnia 01.01.2019 roku do 30.09.2020 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów do ich zbiorników na stacjach paliw wybranego Wykonawcy. Przedmiotowe paliwa mają posiadać właściwości fizykochemiczne zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r, poz. 1680). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w istotnych warunkach zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09100000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 160782.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BP Europe SE Oddział w Europie
Email wykonawcy: taras.vrona.@bp.com
Adres pocztowy: ul. Jasnogórska 1
Kod pocztowy: 31-358
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 197762.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 197762.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 197762.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 66 i 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 4 podyktowany jest faktem, iż w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty.
 
drukuj ogłoszenie