Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Zakup oleju opałowego, ekogroszku i węgla kostki do placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz"

mazowieckie, Przasnysz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510026864-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
06-300 Przasnysz
Ulica
ul. Św. St. Kostki
Nr telefonu
297 522 709
Email
ugbartosiewicz@wp.pl
Strona www
www,bip.przasnysz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510026864-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
Gmina Przasnysz: "Zakup oleju opałowego, ekogroszku i węgla kostki do placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500619-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przasnysz, Krajowy numer identyfikacyjny 54835400000000, ul. ul. Św. St. Kostki  5, 06-300  Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 522 709, e-mail ugbartosiewicz@wp.pl, faks 297 522 709.
Adres strony internetowej (url): www,bip.przasnysz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Zakup oleju opałowego, ekogroszku i węgla kostki do placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
: Część 1. Dostawa oleju opałowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w ilości ok. 44 000 litrów do następujących placówek oświatowych na terenie gminy Przasnysz, zwanych Odbiorcami: a) Szkoła Podstawowa w Lesznie - ok. 14 000,00 litrów b) Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie - ok. 17 000,00 litrów c) Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie - Mchowo ok. 3 000,00 , Obrąb ok. 10 000,00 litrów Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Wspólny Słownik Zamówień (CPV ) 09135100 - 5 olej opałowy 2. Odbiorca zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości kupionego oleju opałowego. 3. W poszczególnych placówkach oświatowych znajdują się zbiorniki na olej opałowy o pojemności: - Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie - 6 000,00 litrów - Szkoła Podstawowa w Lesznie - 8 000,00 litrów - Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie - Mchowo - 4 800,00 litrów, Obrąb - 4 500,00 litrów. 4. Olej opałowy musi posiadać właściwości fizyko-chemiczne określone w Polskiej Normie "PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe - Oleje opałowe" dla gatunku L-1, tj. nie gorsze niż: Wymagane parametry oleju opałowego Lp. Właściwości Wartość Jednostka 1. Wartość opałowa nie niższa niż 42600 kJ/kg 2. Temp. zapłonu nie niższa niż 56 oC 3. Gęstość w temp. 15 oC nie niższa niż 0,860 g/ml 4. Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 oC 5. Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC nie większą niż 6,00 mm2/s 6. Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg 7. Zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % (m/m) 8. Zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg 9. Pozostałości po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż 0,3 %(m/m) 10. Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż 0,01 %(m/m) 11. Barwa czerwona * Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1054). 5. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb placówek oświatowych, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Dyrektorów w/w placówek, określającego ilość oraz miejsce dostawy. 6. Zamówienia częściowe będą przekazywane przez Dyrektorów do Wykonawcy w formie telefonicznej. 7. Wykonawca zapewni transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowany przepływomierz z drukarką , pompę ssąco - tłoczącą oraz wąż o długości minimum 30 metrów. 8. Olej opałowy musi być dostarczany do kotłowni placówek oświatowych w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00. 9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego złożenia przez Dyrektorów zamówienia częściowego. 10. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora wad lub braków oleju opałowego, Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wad lub braków odbierze na własny koszt wadliwy olej opałowy i dostarczy wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru wadliwego oleju, bądź uzupełni w tym terminie braki ilościowe oleju. 11. Odbiorca zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia przy dostawie częściowej dokumentu potwierdzającego właściwości fizyko - chemiczne dostarczonego oleju opałowego. Koszt uzyskania i dostarczenia dokumentu ponosi Wykonawca. 12. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju, według wskazania przepływomierza. Część 2. Dostawa ekogroszku i węgla kostki Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego na potrzeby kotłowni c.o. przy Szkole Podstawowej w Bogatem, oraz kotłowni c.o. Oddziałów Przedszkolnych w Dobrzankowie, Karwaczu i Starej Krępie na okres 2019 roku. W oparciu o roczne zużycie zapotrzebowanie wynosi ok. 75 ton ekogroszku i ok. 18 ton węgla kamiennego kostki (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tej ilości w zależności od warunków pogodowych). Dostawy węgla realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez Dyrektora placówki oświatowej. Wymagane jest przedłożenie certyfikatu jakości węgla przez oferenta przy dostawie. Wymagany jest bezpłatny dowóz i rozładunek towaru do siedziby placówki oświatowej, po uprzednim telefonicznym ustaleniu ilości dostawy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5. Wymagania jakie powinien spełniać węgiel: Węgiel kamienny ( ekogroszek ), energetyczny, Granulacja 6 - 25 mm - wartość opałowa powyżej 25 MJ/kg - niska spiekalność ( RI < 10 ) - zawartość popiołu < 6 % - zawartość siarki < 0,9 % - niska emisja gazów cieplarnianych Węgiel kostka, - wartość opałowa - powyżej 25 MJ/kg - zawartość popiołu - 2-4 % - zawartość siarki - 0,3 - 0,6 % Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na każdą z części oddzielnie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

Dodatkowe kody CPV: 09111210-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa oleju opałowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108152.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Stacja Paliw Deptuła Sp.jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Trasa Mazurska 56
Kod pocztowy: 07-420
Miejscowość: Kadzidło
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 121228.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121228.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121228.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa ekogroszku i węgla kostki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47775.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Węglopasz Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piątkowska 149/6
Kod pocztowy: 60-648
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 58431.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58431.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58431.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie