Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa napojów owocowych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510026650-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-671 Warszawa
Ulica
ul. Koszykowa
Nr telefonu
261 845 557
Email
zp@wckik.pl
Strona www
www.wckik.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510026650-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ: Dostawa napojów owocowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501948-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 14013034600000, ul. ul. Koszykowa  78, 00-671  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 845 557, e-mail zp@wckik.pl, faks 261 845 135.
Adres strony internetowej (url): www.wckik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa napojów owocowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/D/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Napój owocowy (np. pomarańcz, pomarańcz-brzoskwinia, jabłko-wiśnia, porzeczka itp.) wyprodukowany z soków zagęszczonych. Opis przedmiotu zamówienia: - wartość energetyczna nie mniejsza niż 200kcal, - wielkość opakowania - 500ml, - pasteryzowany, niegazowany, bezalkoholowy, - min. zawartość soku 20 proc., - nie zawiera środków konserwujących, - nie zawiera sztucznych substancji słodzących, - opakowanie jednostkowe - butelka z politereftalanu etylowego z zakrętką lub kartonik wielowarstwowy, powlekany, termozgrzewalny z zakrętką, - oznakowanie opakowania: nazwa producenta, nazwa produktu, pojemność opakowania, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, wartość energetyczną, skład, - opakowanie winno być kolorowe i atrakcyjne graficznie. Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia: - Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania przewidziane ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1541, z późn. zm), - termin przydatności do spożycia nie może być krótszy niż sześć miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Wielkość zamówienia: 32 568 sztuk
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15982000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa napojów owocowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 54062.88
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zdrojowa 4
Kod pocztowy: 65-142
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56766.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51294.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66682.98
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie