Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Dragon Gaz Sp. z o.o., ul. Kościelna 10, 52-314 Wrocław kraj/woj. dolnośląskie
Gaspol S.A, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa gazu płynnego propan zgodnego z normą PN-C-96008:1998 o wartości opałowej nie mniejszej niż 46 MJ/kg wraz z dzierżawą zbiorników do...

lubuskie, Wędrzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510026354-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
11-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-211 Wędrzyn
Nr telefonu
957 556 236
Email
zp45@wp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510026354-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Dostawa gazu płynnego propan zgodnego z normą PN-C-96008:1998 o wartości opałowej nie mniejszej niż 46 MJ/kg wraz z dzierżawą zbiorników do kotłowni administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn w m. Wędrzyn, Skwierzyna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500293527-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500296568-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 80521018000000, ul.   , 69-211  Wędrzyn, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 556 236, e-mail zp45@wp.pl, faks 957 556 222.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa gazu płynnego propan zgodnego z normą PN-C-96008:1998 o wartości opałowej nie mniejszej niż 46 MJ/kg wraz z dzierżawą zbiorników do kotłowni administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn w m. Wędrzyn, Skwierzyna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
87/2018/INFRA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa gazu płynnego propan zgodnego z normą PN-C-96008:1998 o wartości opałowej nie mniejszej niż 46 MJ/kg wraz z dzierżawą zbiorników do kotłowni administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn w m. Wędrzyn, Skwierzyna. Część nr 1 Dostawa 100 000 l gazu płynnego zgodnego z normą PN-C-96008:1998 oraz dzierżawa 3 zbiorników wraz z zespołem redukcji ciśnienia gazu I-go stopnia na potrzeby myjni pojazdów oraz strażnicy ppoż. do m. Wędrzyn. Część nr 2 Dostawa gazu płynnego zgodnego z normą PN-C-96008:1998 oraz dzierżawa zbiorników wraz z zespołem redukcji ciśnienia gazu I-go stopnia dla: - SOI Wędrzyn 6 000 l - SOI Skwierzyna 4 000 l Zakup opału do w/w kotłowni w garnizonach administrowanych przez 45 WOG jest niezbędny do wytworzenia energii cieplnej na potrzeby budynków i zabezpieczenia potrzeb na czas mobilizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09122100-1

Dodatkowe kody CPV: 44612000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 1 Dostawa 100 000 l gazu płynnego zgodnego z normą PN-C-96008:1998 oraz dzierżawa 3 zbiorników wraz z zespołem redukcji ciśnienia gazu I-go stopnia na potrzeby myjni pojazdów oraz strażnicy ppoż. do m. Wędrzyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 188617.89
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Dragon Gaz Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościelna 10
Kod pocztowy: 52-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 225000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 225000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 225000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa gazu płynnego zgodnego z normą PN-C-96008:1998 oraz dzierżawa zbiorników wraz z zespołem redukcji ciśnienia gazu I-go stopnia dla: - SOI Wędrzyn 6 000 l - SOI Skwierzyna 4 000 l
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18861.79
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gaspol S.A
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 80
Kod pocztowy: 00-175
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22800.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Część1 Zamontowane zbiorniki na potrzeby garnizonowej myjni pojazdów wojskowych oraz strażnicy ppoż. są własnością dotychczasowego dostawcy, wybór innego dostawcy wiązał by się z zakupem 3 zbiorników wraz z reduktorami I i II stopnia jak również dodatkowymi kosztami związanymi z robotami ziemnymi i odtworzeniem terenu, demontażem i montażem zbiorników i instalacji oraz ich transportem. W związku z zaistniałymi przyczynami technicznymi należy udzielić zamówienie publiczne w ramach negocjacji z dotychczasowym dostawcą Firmą Dragon Gaz sp. z o. o Wrocław. Część 2 - Kotłownia nr 4B w m. Skwierzyna jest zasilana gazem płynnym propan. Zasila ona budynek nr 8/k.4643. Gaz propan dostarczany jest ze zbiornika gazu o poj. 4850 l dzierżawionego od firmy GASPOL. - Kotłownia nr 19 w m. Wędrzyn jest opalana gazem płynnym propan. Zasila ona budynki nr 41 i 47/k.2818. Gaz propan dostarczany jest ze zbiornika gazu o poj. 2700 l, dzierżawionego od firmy GASPOL Za dzierżawę zbiorników firma nie pobiera dodatkowej opłaty, koszt dzierżawy wliczony jest w cenę gazu. Wybór innego dostawcy gazu wiązał by się z zakupem 2 zbiorników wraz z reduktorami I i II stopnia jak również dodatkowymi kosztami związanymi z robotami ziemnymi i odtworzeniem terenu, demontażem i montażem zbiorników i instalacji oraz ich transportem. W związku z zaistniałymi przyczynami technicznymi należy udzielić zamówienie publiczne w ramach negocjacji z dotychczasowym dostawcą Firmą Gaspol S.A. Warszawa.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: